กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (ภาพข่าว)

S__27967504_resize

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงร่วมพิธีเปิด ตลาดนัดชุมชน ถนนหลังที่ว่าการอำเภอ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__27934738_resize

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีเปิดอบรม จิตรอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ฯ ณ. ถนนคนเดินอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__27885570_resize

วันที่ 19 มิ.ย.60 นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานประชุมเตรียมประกวดหมู่บ้าน บ้านสวยเมืองสุข ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

S__6414341_resize

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยมีอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุงกล่าวต้อนรับและนายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ส่วนราชการในอำเภอวังสะพุง ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังสะพุงและใกล้เคียง ซึ่งมีสถานีเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่างๆและเกษตรกรต้นแบบ ได้แก่ ฐานเรียนรู้สารชีวภัณฑ์ ฐานเรียนรู้การใช้น้ำ ฐานเรียนรู้บัญชีครัวเรือน ฐานเรียนรู้ดินปุ๋ย ฐานเรียนรู้การผลิตพืชปลอดภัย ฐานเรียนรู้ด้านสหกรณ์ ฐานเรียนรู้ด้านการประมง ฐานเรียนรู้ด้านพืชสวน ฐานเรียนรู้การผลิตยางพารามีคุณภาพ ฐานเรียนรู้ด้านหม่อนไหม ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำ ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ และฐานเรียนรู้การใช้เครื่องจักรในการดำนา รวมทั้งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเ…

167873_resize

วันที่ 13-15 มิย.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมกับหน่วยงานภาคี และภาคเอกชน จัดเตรียมสถานที่ จัดงาน Field Day วันที่ 16 มิ.ย.60 ณ ศพก.อำเภอวังสะพุง

164396_resize

วันที่ 14 มิ.ย.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ .วังสะพุง มอบหมายให้นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ เยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านสวน นายเสน่ห์ นวนเนตร บ้านนาวัว หมู่ที่ 7อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

23779_resize

วันที่ 14 มิ.ย.60 นายธงฤทธิ์ จำศัก มอบหมายให้นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 60 ณ ที่กำการกำนันตำบลทรายขาว บ้านนาวัว หมู่ 7 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

146923_resize

14/มิ.ย./60 ที่.สนง.กษอ.วังสะพุง นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานและนายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ รับน้ำดื่มจากปะปาอำเภอวังสะพุง เพื่อนำไปใช้ในงานวันทีา 16 มิ.ย.ที่ ศพก.บ.โคกฝาย ม.10 ต.หนองหญ้าปล้อง

S__4186121_resize

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นภอ.วังสะพุง เป็นประธานประชุม อชก.ส่วนอำเภอฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม ธกส.วังสะพุง โดยนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงทำหน้าที่เลขานุการ

28841_resize

วันที่ 12 มิ.ย. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวสชำนาญการ ชี้แจงการขึ้นทะเบียน/การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และออกตรวจสอบแปลงปลูกพืชที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยนำ้ท่วม พร้อมกับคณะกรรมการฯ หมู่ที่ 6 ตำบลผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__4161542_resize

วันที่ 10 มิย.2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านกกบก ม.5 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

S__27213833_resize

วันที่ 10 มิ.ย.60 นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานพิธีเปิดอบรม พัฒนาศักยภาพกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เข้าร่วมเปิดอบรมในครั้งนี้

S__27099158_resize

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ่วมพิธีบวงสรวง รูปหล่อ ร 9 ณ อาคารจตุรมุข หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง เพื่อปรับภูมิทัศน์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

165156_resize

วันที่ 8 มิ.ย. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ เยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นายสุพล เพชรวิเศษ ม.7 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

161401_resize

วันที่ 8 มิ. ย.60 นายธงทฤธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมเจ้าหน้าที่ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมแจกพันธุ์ปลาโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง โดยมีหน่วยงาน 5 ประสานเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง

S__6119504_resize

วันที่ 6 มิ. ย.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส ชี้แจงการขึ้นทะเบียน/การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และออกตรวจสอบแปลงปลูกพืชที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยนำ้ท่วม พร้อมกับคณะกรรมการฯ บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

27454_resize

วันที่ 6พ.ค. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการ ออกตรวจสอบแปลงปลูกพืช ข้าว ออ้ยโรงงาน ที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยนำ้ท่วม พร้อมคณะกรรมการ ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่1 หมู่ที่5, ตำบลผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

164083_resize

วันที่ 6 มิ.ย.60 นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม การทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) ของบริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

S__6086704_resize

ันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมตามระบบส่งเสริมการเกษตร และวางแผนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อ.วังสะ

143288_resize

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพก.ชำนาญงานไปอมรมขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงฯ ที่.ศูยย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

137022_resize

19/พ.ค./60 เวลา 11.00 น. นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันสาวไหม ปี 2560 ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย

S__5677356_resize

วันที่ 17 พค.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำวังสะพุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลเขาหลวงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่(แปลงเตรียมความพร้อม) โดยมีทีมสาธิตจาก บจก.ร่วมใจมอเตอร์เซลส์ (คูโบต้าเมืองเลย)ร่วมให้ความรู้เกษตรกร และสาธิตอุปกรณ์ฯ ณ วัดโนนสว่างพัฒนาราม บ้านนาซำแซง ม.6 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุงจ.เลย

S__25436168_resize

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมพิจารณาข้อมูลคุณภาพด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

156344_resize

วันที่ 17 พค.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรผู้นำ ภายใต้โครงการ ศพก.อำเภอวังสะพุง โดยมี สถานีพัฒนาที่ดินเลย นำโดย นายประทิน สร้อยคำ นวก.ชำนาญการ ร่วมให้ความรู้เกษตรกร ณ ศพก.อำเภอวังสะพุง ม.10 บ.โคกฝาย ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุงจ.เลย

134212_resize

15/พ.ค./60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงไปร่วมแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยที่เทศบาลต.ศรีสงคราม โดยมีนายอนุพงษ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธาน

84129_resize

วันที่ 11 พ.ค.60 นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ประชุมสัญจร บ้านเหล่าแปน ม.7 ตำบลหนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

S__5562445_resize

วันที่ 9 พ.ค.2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นสว. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ.ห้องประชุมอบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

147466_resize

วันที่ 9 พ.ค.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ รับชม,ฟัง video conference การดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จ.เลย

21041_resize

วันที่ 8พ.ค.60นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการ ,นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงาน มอบวัสดุและปัจจัยการผลิต โครงการประจำปี 2560 ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน ตำบลปากปวน อ.วังสะพุง

136688_resize

วันที่ 5 พ.ค. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมคณะทำงาน 5 ประสาน อ.วังสะพุง สรุปผลการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และทำแผนตรวจเยี่ยม เกษตรกร 141 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย

288135_resize

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

8106_resize

วันที่ 2 พ.ค.2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังสะพุง. ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

983308_resize

วันที่ 2พ.ค. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง

18249_resize

วันที่ 19-20 เมษายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Offlcer รุ่นที่ 16 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

283964_resize

วันที่ 19 เม.ย.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รอรับการติดตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัด นำโดย นายวีระเดช ฟองชัย นสว.ชำนาญการพิเศษ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จากนั้น เวลา 13.00 น. ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ ณ บ้านท่าทิศเฮือง ตำบลปากปวน อ.วังสะพุง

16280_resize

วันที่ 18 เมษายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการผลิต และขยายเชื้อไตรโคเด่อม่า ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

S__23740421_resize

วันที่ 14 เมษายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจเยี่ยมจุดบริการร่วมฯ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

123090_resize

13/เม.ย./60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง ร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทยและถวายต้นผ้าป่ากับทางอำเภอวังสะพุง ที่หน้าอำเภอฯ

S__22241438_resize

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานวัน. อสม.ณ. รร. ศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__4726821_resize

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.ประชุมผู้นำหมู่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ที่ ห้องประชุม อบต.เขาหลวง

275979_resize

วันที่ 17 มีค.60 นางดวงใจ พรดุสิต จพก.ชำนาญงาน และนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอให้ดำเนินการจัดอบรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart framer) กิจกรรม การใช้เทคโลโลยี และอินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงการตลาด ณ ห้อง สนง.เกษตรอำเภอวังสะพุง

9157_resize

วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานเปิด โครงการสร้างฝายชะลอนำ้ ณ บ้านกกเกลี้ยง ตำบลผสบิ้ง จังหวัดเลย

S__4718640_resize

วันที่ 15 มีค. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ และนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้ดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง ณ ศพก.อำเภอวังสะพุง จ.เลย

S__21995870_0_resize

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมวังสะพุงสะอาด ประชารัฐร่วมใจ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง

S__21807108_resize

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมเยี่ยมผู้พิการ/ผู้ยากจนตำบลโคกขมิ้น, ปากปวน, วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__21741584_resize

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 2 ปี 2560 อำเภอนาแห้ว จังหัดเลย

2_resize

วันที่ 7 มีค.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสำรวจ รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชและการใช้งานโปรแกรมระบบข้อมูลด้านอารักขาพืช ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดเลย

S__3162119_resize

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจรพร้อมกรรมการศูนย์ฯที่บ้านน้ำจันทร์ ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

99516_resize

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น.นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรที่ อบต.วังสะพุง

S__2129934_resize

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธี ส่งขบวนไปกราบพระบรมศพ. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลย์เดช. หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

4478_resize

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายศักดิ์ศิริ รามศิริ เกษตรตำบลปากปวน ร่วมบรรยาย โครงการอบรมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ ในหลวงราชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมเทศบาลปากปวน อำเภอวังสะพุง

S__4251652_resize

วันที่ 17 กพ. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ มอบหมายให้นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. ให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืช แปลงสตรอเบอรี่ ภูโปก ม.8 บ้านกกกอก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง

268503_resize

วันที่ 17 ก.พ.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมสรุปผลการปฎิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง

S__3014661_resize

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

124545_resize

วันที่ 14 ก.พ.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ตรวจเยี่ยมแปลง สตรอเบอรี่ เกษตรกร บ้านกกกอก. ตำบลหนองงิ้ว อ.วังสะพุง

123975_resize

วันที่ 11 กพ. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ และเกษตรกรกลุ่ม ศดปช.นาดอกไม้ ทำปุ๋ยหมักเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต ณ ศพก.อำเภอวังสะพุง

109226_resize

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ ได้รับมอบหมายจาก นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ให้เข้าติดตามโครงการเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรนางพรวนจันทร์ โสกัณทัต บ้านเลขที่ 3 ม.14 ต.ทรายขาว

S__2940935_resize

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ มอบหมายให้ พงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมการช่วยเหลือเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2559/60 กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อแจกเอกสารและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศาลากลางบ้าน อ.วังสะพุง

123627_resize

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ มอบหมายให้ นายทวัช มาตุ่นนวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมการช่วยเหลือเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2559/60 กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อแจกเอกสารและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ หอประชุมธรรมมาภิบาล อบต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง

109190_resize

วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ มอบหมายให้ นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมการช่วยเหลือเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2559/60 กับผู้นำหมู่บ้านที่ประกาศภัย ต.ทรายขาว เพื่อแจกเอกสารและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ที่ทำการบ้านกำนัน ต.ทรายขาว

95138_resize

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงมอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานไปร่วมประชุมเตรียมงานพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เจ้าคุณพระปิยทัสสี อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย เจ้าอาวาสวัดป่าผาเจริญ(ธรรมยุต) ที่ศาลาการเปรียญ วัดป่าผาเจริญ บ.เล้า ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

2589_resize

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยนายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงาน ร่วมบูรณาการ โครงการไถกลบตอชังข้าว และรณรงค์ไม่เผา ของ สนง.พัฒนาที่ดินและ อบต.ผาบิ้ง หมู่4 ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง

107744_resize

วันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานแจกปัจจัยผลิตทางการเกษตร(ไก่พันธุ์ไข่)แก่เกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2559/60

268503_resize

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ตามระบบส่งเสริมการเกษตรและวางแผนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุงจ.เลย

94275_resize

วันที่ 25 มกราคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำภอวังสะพุง ร่วมประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. ณ ห้องประชุมภูเรือ. ศาลากลางจังหวัดเลย

117705_resize

วันที่ 25 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่. บ้านขอนยาง. ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

260312_resize

วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดนำโดยนางมณีวรรณ บ่อคำเกิด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นายชญาศักดิ์ ธรรมจินโณ ,นางนันทิยา ศรีทัดจันทา และนายเธียรธวัช สุขะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามนิเทศงานโครงการของอำเภอวังสะพุง โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลในการนิเทศงานครั้งนี้และให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.วังสะพุง

S__3932176_resize

วันที่ 24 ม.ค. 59 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.ขึ้นทะเบียนพืชฤดูแล้วพร้อมวาดแปลงด้วยโปรแกรม Qgis ให้กับเกษตรกรบ้านนาซำแซง ม. 6 ณ อบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

S__3915797_resize

วันที่ 23 ม.ค. 59 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. วาดแปลงด้วยโปรแกรม Qgis แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง แปลงเตรียมความพร้อมฯ โครงการแปลงใหญ่ฯ บ้านนาหลวง ม.9 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

S__19038234_resize

วันที่ 20 มกราคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล.สตมวาร(100)วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ. วัดศรีบุญเรือง. อำเภอวังสะพุง

S__18989070_resize

วันที่ 20 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยอำเภอวังสะพุง. ณ. สนามหน้าทีว่าการอำเภอวังสะพุง.

115535_resize

วันที่ 19 มกราคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่นนวส.ชำนาญการ ตรวจสอบแปลงทฤษฎีใหม่ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

257885_resize

วันที่ 19 ม.ค. 60 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยหม่อนไหมอำเภอวังสะพุง ,ประมงอำเภอ ,ปศุสัตว์อำเภอและสหกรณ์อำเภอวังสะพุง ร่วมประชุมหารือความพร้อมเกษตรกรโโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง

809_resize

วันที่ 18 มกราคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบให้ นายศักดิ์ศิริ รามศิริ ตรวจแปลงเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__3874845_resize

วันที่ 18 มกราคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. ตรวจสอบแปลงทฤษฎีใหม่ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

86441_resize

วันที่ 18 มกราคม 2560 นางดวงใจ พรดุสิต จพง ชำนาญงาน ได้ออกติดตามเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ต.ผาน้อยและเยี่ยมแปลงปลูกของนางเม็ด คำเบาะ ม.17 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

114237_resize

วันที่ 16-18 มกราคม 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น สัมมนาเรื่องการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ณ โรงแรมทีเค.พาเลช แอนด์ คอนแวนชัน

68677_resize

วันที่ 17 ม.ค. 60 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยหม่อนไหมอำเภอวังสะพุง ,ประมงอำเภอ ,ปศุสัตว์อำเภอและสหกรณ์อำเภอวังสะพุง ร่วมประชุมหารือความพร้อมเกษตรกรโโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง

S__3842075_resize

วันที่ 16 ม.ค. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตนอำเภอวังสะพุง เข้าอบรมหลักสูตรการวาดแปลงด้วยโปรแกรม Qgis ,geofarmer ,gisagro เพื่อใช้วาดแปลงพื้นที่ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย

76481_resize

วันที่ 13 มกราคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจิน จั่นตองโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโคกใหญ่ หมู่ 20 ตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเลย

1846_resize

วันที่ 13 มกราคม 2560 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

94957_resize

วันที่ 13 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี งบประมาณ 2560 ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพงุ จังหวัดเลย

112556_resize

วันที่ 12 มกราคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายเจ้าหน้าฯ เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเลย(พืชสวน)

S__2547721_resize

นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุง ประธานอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอ(อชก.) ประชุมอนุมัติเงินกู้กองทุนหมุนเวียนฯครั้งที่ 1/2560 วันทึ่ 12 มกราคม 2560 ณ ธกส.วังสะพุงโดยนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอ เลขานุการ

111989_resize

วันที่ 11 มค.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น และนายวรวุทธ บัวลา นางตุ๊ พันยาประธาน ศพก.และเลขา ศพก.อ.วังสะพุง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายด้านการเกษตรในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 11 มค.60 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

81117_resize

วันที่ 16 ธ.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง เข้าร่วมการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีนายวัฒนมงคล ทรัพย์มีท่านเกษตรจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรบ้านโคกฝ้าย ม.10 ต.หนองหญ้าปล้อง

S__2351115_resize

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลหนองงิ้ว ณ ศาลากลางบ้าน ม.8 บ้านกกกอก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

102119_resize

วันที่ 15 ธค 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมร่วมคณะกรรมการ ศพก อ.วังสะพุง ร่วมกับคณะทำงานอำเภอวังสะพุง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง เพื่อจัดทำแผนงาน และร่วมกำหนดทิศทางการทำงาน ศพก.อ.วังสะพุง

101592_resize

วันที่ 12-14 ธค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุนชน ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

79772_resize

วันที่ 14 ธ.ค.59 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาญการ เยื่ยมชมแปลงเกษตรกรและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรของนายเสน่ห์ นวลเนตร หมู่ 7 ต.ทรายขาว

79124_resize

วันที่ 13 ธ.ค.59 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ อบรมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านเลขที่ 289 ม.7 ต.ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

61749_resize

นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายฑนวัฒน์ มะโนมัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจฯ (zoning) 2560 วันที่ 13 ธค. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__2326539_resize

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ให้บริการเกษตรกรเรื่องออกใบรับรองการเกษตรกร เพื่อใช้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

78296_resize

วันที่ 11 ธันวาคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นำพันธุ์ไก่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปแจกให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านนาวัว ตำบลทรายขาว

S__16695339_resize

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่.ตำบลปวนพุ. อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ศุกร์ที่ 9 ธ.ค.59 เวลา 10.00 น.นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงได้มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ร่วมประชุมแทนที่ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลยเรื่องการเตรียมงานพิธีต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ พระราชาคณะชั้นราชฯของเจ้าคณะจังหวัดเลย

S__3219504_resize

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เป็นประธารเปิดการอบรมหลักสูตร “การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” โครงบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ผาบ่าว-ผาสาว ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

77010_0_resize

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ ้เกษตรอำเภอวังสะพุง เป็นประธารเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครเกษตร และมีนายศักดิ์ศิริ รามศิริ และนางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ ร่วมเป็นวิทยากรการถ่ายทอดความรู ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

99774_resize

วันที่ 8 ธันวาคม 2559นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้ นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนการดำเนินการวิสาหกิจชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

232582_resize

วันที่ 7 ธ.ค.59 เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

99320_resize

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมหารือ. การศึกษาดูงาน ศพก. ของเกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่. ร่วมกับ ศูนย์หม่อนไหมเฉลอมพระเกียรติเลย. ณ. สนง เกษตรอำเภอวังสะพุง.

68671_resize

7/ธ.ค./59 เวลา 09.30 น. นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงได้มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพงเกษตร ร่วมประชุมเตรียมงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ ในวันที่ 9 ธ.ค.59 ที่วัดโพธิ์ชัย ม.19ต.ผาน้อย

S__16441351_resize

วันที่ 6 ธ.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

231934_0_resize

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

68307_resize

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ที่จุดจำหน่ายสินค้าเกษตร(ปตท.วังสะพุง)นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงมอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานไปติดป้ายประชาสัมพันธ์และเยี่ยมชมให้กำลังใจเกษตรกร

231836_resize

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานได้ให้คำแนะนำชี้แจงเรื่อง การขึ้นทะเบียนกับเกษตรกรที่มาสอบถาม ที่สำนักงานเกษตรอ.วังสะพุง

67474_resize

วันที่ 4 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงร่วมงานโครงการปฏิบัติธรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ.วัดศรีอุดมวงศ์ บ.น้อยนา ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

S__16236555_resize

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. ณ. วัดศรีอุดมวงศ์. อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__15556903_resize

วันที่ 22 พ.ย. 59 เวลา 08.40 น.นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรวังะสพุง ได้ร่วมงาน”รวมพลังแห่งความดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

68132_resize

วันที่ 21 พ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วัสะพุงมอบหมายให้นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ และทีมงานไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจเกษตรกรที่นำข้าวและผลผลิตเกษตรมาจำหน่าย ณ จุดรวมพลังชืัอข้าว(ปั้ม ปตท. วังสะพุง)

259911_resize

วันที่ 19 พ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพก.ชำนาญงาน ออกเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับผ้นำ ณ ม.12 ต.วังสะพุง จ.เล

59756_resize

วันที่ 18 พ.ย. 59 ที่เทศบาลต.ศรีสงครามนางดวงใจ พรดุสิต จพก.ชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงให้ไปออกเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบภัยนำท่วมร่วมกับผ้นำ 11หม่บ้านและทีมงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม

67209_resize

วันที่ 18 พ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการลงนาหาเสี่ยว จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น ณ แปลงนาของนายชุติเดช มีเต็มชัย ม.15 ต.โคกขมิัน

49663_resize

18 พย. 59 นายธงฤทธ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงวิธีการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

14031_resize

วันที่ 17 พ.ย. 59 นางดวงใจ พรดุสิต จพก.ชำนาญงานได้รับมอบหมายจากนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง ให้ไปสำรวจหลังนำท่วมข้าวที่ ต.ผาน้อยทั้ง 19 ม.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

S__2875399_resize

วันที่ 17 พย. 59 นายธงฤทธ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำการผลิตและการจัดการศัตรูพืช แปลงผักอินทรีย์ ต.ศรีสงคราม และพบปะเยี่ยมเกษตรเกษตรกรชาวสวนยาง ณ จุดรับซื้อ บ้านนาซำแซง ม.6 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

92891_resize

วันที่ 17 พย.59 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ให้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงาน โครงการ 9,999 ตามรอยพ่อ ที่ห้องประชุม สนง.กษจ.เลย

31735_resize

วันที่ 17 พย 59 นส.อรจีรา แสงโสดา ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอวังสะพุง เข้าประชุมเรื่องการลดใช้พลังงานฯ ณ โรงแรมใบบุญเพลส โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รอง ผวจ .เลยเป็นประธานในพิธีเปิด

S__15253539_resize

วันที่ 16 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เยี่ยม. กลุ่มเกษตรกรที่นำข้าวและผลผลิตการเกษตรมาจำหน่าย. ณ. ปั้ม. ปตท. อำเภอวังสะพุง. ตามนโยบายรัฐบาล. เพื่อช่วยเหลือชาวนา

92574_resize

วันที่ 16 พย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมวางแผนการสร้างศาลาศูนย์เรียนรู้ฯ ศพก.ร่วมกับปรธานศูนย์ฯ นายช่าง อบต.หนองหญ้าปล้อง และตัวแทนเกษตรกรศูนย์เครือข่าย ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง

58337_resize

15/พ.ย/59 ที่สนง.กษอ.วังะพุง มีเกษตรจาก ม.3 ต.ศรีสงครามมาขอคำแนะนำปรึกษาหารือเรื่องการทำเกษตรผสมผสานกับนางดวงใจ พรดุสิต เกษตรตำบลศรีสงครามและอาสาสมัครเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอ.วังสะพุง

218207_resize

ันที่ 15 พ.ย. 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอวังสะพุง ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรอำเภอวังสะพุง

57972_resize

วันที่ 14 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง ได้มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ออกไปชี้แจงเรื่องภัยธรรมชาติที่ห้องประชุมเทศบาลต.ศรีสงคราม และเยี่ยมจุดจำหน่ายข้าวที่ปั๊ม ปตท.วังสะพุง

64896_resize

วันที่ 14 พ.ย.59 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ ได้รับหมอบหมายจาก นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง เข้าร่วมชี้แจงเรื่องการแจ้งขอความช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสพภัยธรรมชาติและเรื่องอื่นๆร่วมกับผู้นำตำบลทจายขาว ณ ทีาทำการกำนันตำบลทรายขาว หมู่ที่ 7 ต .ทรายขาว

57791_resize

วันที่ 14 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานประชุมชี้แจงเรื่องภัยธรรมชาติ ที่หอประชุมอบต.ผาน้อย

S__2818114_resize

วันที่ 12 พย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. ออกสำรวจความเสียหายพื้นที่นาข้าวหลังน้ำลด และเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

214292_resize

วันที่ 11 พ.ย.59 เวลา 13.00 น. นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเจ้าหน้าที่ พร้อมหารือข้อราชการต่างๆ ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

63757_resize

วันที่ 11 พ. ย.59 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ เข้าประชุมสัญจร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอำเภอ และผู้นำตำบลทรายขาว ณ ศาลากลางบ้าน ม.17 ต.ทรายขาว

63549_resize

วันที่ 10 พ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงมอบหมายให้ นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาการ ดำเนินโครงการร่วมกิจกรรม”การตั้งปนิธาน ทำความดีต่อตนเองและสังคม” โครงการแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่วิสาหกิจชุมชน เขียนการตั้งปนิธานของตนเองในการทำความดี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแค๊ปหมูบ้านทรายขาว ต .ทรายขาว

64288_resize

วันที่ 10 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายเนติ ศรีอรรคพรหม ติดตามสถานการณ์ น้ำท่วม ม.9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

90925_resize

วันที่ 10 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงติดตามสถานการณ์ น้ำท่วม ม.9 ม. 15 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

90880_resize

วันที่10 พย 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ม.1 ม.2 ม.3 ม.9 ม.10 ม.20 ต.โคกขมิ้น น้ำยังไม่ลดเลยครับยังมาจากอำเภอหนองหินอย่างต่อเนื่อง

658658_resize

วันที่ 10 พ.ย. 59 นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นภอ.วังสะพุง เป็นประธานประชุมอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน(อชก.) ครั้งที่ 9/2559 ณ ธกส.วังสะพุง

658640_resize

วันที่ 10 พย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้ นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญ การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองงิ้ว เพื่อติดตามสถานการณ์

55555_resize

วันที่ 10 พ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงได้ เชิญหัวหน้ส่วนราชการร่วมเปิดจุดจำหน่ายข้าวของเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ที่ปั้ม ปตท .วังสะพุง

90708_resize

วันที่ 10 พย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ม. 1 ม.3 ม.15 ม.16 และม.18 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง สถานการณ์น้ำยังน่าเป็นห่วง

S__2768967_resize

วันที่ 9 พย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจความเสียหายของพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรตำบลเขาหลวง อ.วังสะพุง พร้อมให้คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว บ้านโนนผาพุงพัฒนา ม.12 และบ้านแก่งหิน ม.4

90024_resize

วันที่ 8 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายอาลัย ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดศรีอุดมวงศ์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__14622736_resize

วันที่ 8 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่. สนง. เกษตรจังหวัดเลย.

S__14573592_resize

วันที่ 7 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประสานตรวจเยี่ยมสถานที่ปั้ม ปตท. เพื่อให้เกษตรกรนำข้าวมาขาย. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจรอผลผลิต

S__14540851_resize

วันที่ 7 พ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย. ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวที่วังสะพุงและประชุมให้นโยบายการช่วยเหลือชาวนาในการขายข้าว ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง

S__14401649_resize

วันที่ 4 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานทอดกฐินอำเภอวังสะพุง. ณ วัดบ้านนาหลวง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__2736158_resize

วันที่ 3 พ.ย. 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ประชุมประจำเดือนพร้อมหารือข้อราชการและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__14336004_resize

วันที่ 3 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน. รับนโยบายจากท่านผู้ว่าฯ ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง

49031_resize

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามประเมินโครงการปี 2559 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย

85586_resize

วันที่ 19 ตค 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพ มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องปี 2561-2564 ณ ห้องประชุม อบต.หนองหญ้าปล้อง

58859_resize

วันที่ 14 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เยียมเยี่ยนเกษตรกร ผู้ปลูก ดาวเรืองตัดดอก ณ บ้านนำเจริญ ตำบลวังสะพุง จังหวัดลย

762785_resize

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ประชุมเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำเภอวังสะพุง จังหวัดลย

S__13328674_resize

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงาน. วันตำรวจแห่งชาติ. ณ. สภอ. วังสะพุง

84171_resize

วันที่ 12 ต.ค 59 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ สนง.กษอ.วังสะพุง ประชุมชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน โซนบ้านเหมืองแบ่ง เพื่อทำความเข้าใจและตรวจแปลงจริง เพื่อยืนยันข้อมูลให้ถูกต้อง ณ ที่ทำการ ผญบ.ม.18 ต.หนองหญ้าปล้อง

30668_resize

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีปิดการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า. โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย. ณ. รร. บ้านนาหลวงยางเดี่ยว. ต. เขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

26859_0_resize

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกรรมการศูนย์ฯ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเล้า ม.3 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

S__2375721_resize

วันที่ 6 ตค. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้ นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนการวาดแปลงด้วยโปรแกรมQgis โครงการปรับปรุง ทบก.59 เวลา 13.00 น. ณ กลุ่มยุธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__2375719_resize

วันที่ 6 ตุลาคม 59 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นัดประชุมทีมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติ และแจกชุดรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี59 เพื่อให้ผู้นำตรวจสอบรายชื่อ/พื้นที่การปลูกข้าวของเกษตรกรตำบลเขาหลวง เวลา 8.30 น. ณ อบต. เขาหลวง

S__12926988_resize

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมรับฟังนโยบายท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร. ณ. ห้องประชุม. สนง. เกษตรจังหวัดเลย

204329_resize

วันที่ 5 ต.ค.59 เวลา 13.00 น.นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งนโยบายและหัวข้อประชุมต่าง ๆ

S__12763181_resize

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีเปิดอบรม อาสาสมัครพิทักษ์ป่า. ณ. รร. บ้านนาหลวงยางเดี่ย ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__12746843_resize

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมหัวหน้าส่วนฯ. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน. ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

32970_resize

วันที่ 20 กันยายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงมอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมการกำจัดวัชพืชในแปลงนารวม บ.นำอ้อม ต.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__2015239_resize

วันที่ 20 กันยายน 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ติดตามสถานการณ์โรคใหม้ข้าว ไม่มีการระบาด และไม่รุนแรงในเบึ้องต้นแนะนำให้เกษตรกรฉีดยาป้องกันแล้ว ณ บ้านกกบก ม.5 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

S__12075330_resize

วันที่ 20 กันยายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมพิจารณาข้อมูลคุณภาพ ณ สนง.เกษตรจังหวัดเลย

76993_resize

วันที่ 14 กย 59 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ตรวจสอบการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ม.10 บ.ป่าบง ต.โคกขมิ้นพร้อมให้คำแนะนำการควบคุมและกำจัด

76987_resize

วันที่ 13 กย.59 ส่งเอกสารติดประกาศตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี59/60 ให้ติดประกาศเพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบและยืนยันข้อมูลตัวเอง ม.1 2 3 8 9 10 12 13 15 16 17 18 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง เพื่อรองรับการประชาคม ของ ธกส สาขาหนองหญ้าปล้อง

76653_resize

วันที่ 12 กย 59 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ร่วมตรวจสอบการระบาดโรคไหม้ข้าว ม.4 บ.วังไห ต.หนองหญ้าปล้องพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นในการควบคุมโรค

S__11640835_0_resize

ว่ันที่ 12 ก.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีประกาศ นำ้ปะปาดื่มได้ โดยท่านผู้ว่าเป็นประธาน ณ. ห้องประชุมเทศบาลอมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

75559_resize

วันที่ 8-9 กย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงมอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ณ ห้องประชุมอบต.หนองหญ้าปล้อง และอบต.โคกขมิ้น

S__1892355_resize

วันที่ 8 ก.ย.59 นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมสัญจรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ตำบลหนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

S__2711718_resize

วันที่ 8 ก.ย. 59 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัญจร ผู้นำ ต.ทรายขาวเพื่อแจ้งรายละเอียดการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 59 ณ. ศูนย์ sme .หมู่บ้านกุดตอเรืีอ ต.ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1884164_resize

วันที่ 6 ก.ย. 59 นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง ประธาน อชก.ส่วนอำเภอ ประชุมอนุมัติเงินกองทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 8/2559 ณ ธกส.วังสะพุง โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เเกษตรอำเภอวังสะพุง เป็นเลขานุการฯ

S__1605640_resize

วันที่ 20 สค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 59 ม.1,3,12,6 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

48091_resize

วันที่ 20 สิงหาคม 2559 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกตรวจแปลงนาข้าวเกษตรกรเดิดจากโรคไหม้ข้าว ตำบลวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1581080_resize

วันที่ 18 สค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 59 บ้านแก่งหิน ม.9 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1581065_resize

วันที่ 18 สค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. ประชุมชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 59 บ้านนาหลวง ม.9 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1712131_resize

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลหนองงิ้ว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__10002440_resize

วันที่ 17 ส.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ครั้งที่10/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย

68625_resize

วันที่ 15 สค.59 เวลา 18.30 น. นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 59 ณ บ้าน ป่าบงใหม่ ม.19 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1540113_resize

วันที่ 15 ส.ค.59 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 4 จังหวัดขอนแก่น ออกติดตามการปรับปรุงทะเบียนเกษตร ปี 59 โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

68209_resize

วันอาทิตย์ ที่ 14 สค.59 เวลา 19.00 น. นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านลาด ม.7 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย

189277_resize

ันที่ 12 ส.ค 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ.หอประชุมอำเภอวังสะะง อ.วังสะพุง จ.เลย

165567_resize

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 สำนักงานการเศรษกิจการเกษตรที่3 พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการ ติดตามประเมินผล โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ปี2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการ และสมาชิกกลุ่มฯ ให้ความร่วมมือ ตอบแบบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่1 ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1679368_resize

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง ประธาน อชก.ส่วนอำเภอ.ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรและผู้ยากจน ครั้งที่ 7/2559 ณ ธกส.วังสะพุง โดยนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอ ทำหน้าที่เลขานุการ

67154_resize

วันที่10 สค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้ นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ นำเกษตรกรสมาชิก ศดปช.หนองหญ้าปล้อง เข้าร่วมเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย ศดปช.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

385087_resize

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายธงฤงทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอวังสะพุง. ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1507462_resize

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิการส่งเสริมการเกษตร ี้แจงข้อมูลการปรับปรุง ทบก 59 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

16898_resize

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์เข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตรกิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__9527311_resize

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมประชุมอนุกรรมการ. สปก. ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__9527300_resize

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมกิจกรรมโครงการเมืองสะอาด อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1507338_resize

8 ส.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ชี้แจงเรื่องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59 ณ สนง.กษอ.วังสะพุง

24776_resize

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ เข้าร่วมประชุมสัญจรผู้นำตำบลทรายขาว เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ วัดบ้านกุดต่อเรือ ม.14 บ้านกุดต่อเรือ ต . ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

62831_resize

วันที่ 27 ก.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.ม.5 บ.วังกกเดื่อ ต.หนองหญ้าปล้องอ.วังสะพุง จ.เลย

75352_resize

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจติดตามโครงการฯ หมู่บ้านละสองแสน ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

39870_resize

วันที่ 25 ก.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงานเข้าร่วมงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารและรับสมาชิกใหม่ สโมสรไลออนส์วังสะพุง ณ.ศูนย์ดนตรีเมโลดีเลย ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__8470564_resize

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมประชุม M. Village. หมู่บ้าน. O. Top. ของโรงงานนำ้ตาลมิตรภูหลวง โดยท่าน. พรศักดิ์ เจียรนัย สนช. เป็นประธาน ณ โรงงานนำ้ตาลมิตรภูหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

7782_resize

วันที่ 25 ก.ค. 59 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ได้ร่วมประชุมรับทราบเรื่องการออกเสียงประชามติ (ร่างรัฐธรรมนูญ) ที่ โรงแรมใบบุญแกรน์ อ.เมืองจ.เลย

182456_resize

วันที่ 22 ก.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงเรื่องทะเบียนเกษตรกร ณ.สนง.กษอ.วังสะพุง

S__8364044_resize

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจติดตามโครงการฯ หมู่บ้านละ. สองแสน. ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

4795_resize

วันที่ 19ก.ค .59 เวลา 11.00-12.00 น.นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ไปบรรยายเรื่องประสบการณ์ชีวิตให้ผ้ติดเชื้อเอดส์ฟังที่ มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม บ.โนนสว่าง ม.3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย

61017_resize

วันที่ 18 ก.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี2559 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

71308_resize

วันที่ 15 ก.ค. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านละ. สองแสน. 20. หมู่บ้าน. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__7929859_resize

วันที่ 15 ก.ค. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน. ปุ๋ยอินทรีย์บ้านบึงสวรรค์ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวัสะพุง จังหวัดเลย

3725_resize

นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการเฉลิมพระเกียรติในช่วงวันหยุด(วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา)ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค.59เพื่อบริการประชาชน ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

2839_resize

วันที่ 14 ก.ค.59 เวลา 10.00 น.นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมแทนเพื่อรับทราบเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี(2561-2564)

2615_resize

วันที่ 13 ก.ค.59 เวลา 17.30 น.นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญ ได้ออกไปสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ต.ศรีสงคราม จำนวน 8 ราย

59926_resize

วันที่ 13 กค 59 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สนง.กษจ.เลย ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการ และการป้องกันศัตรูพืช และการตรวจสารพิษตกค้าง โดย รพ.สต.โคกขมิ้น ให้กับเกษตรกร กลุ่มโรงเรียนเกษตรกรบ้านกุดลัน ต.โคกขมิ้น ตามโครงการส่งเสริมมาตรฐานการเกษตรปลอดภัย ปี 2559 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตพืชผักอินทรีย์

S__1515540_resize

วันที่ 13 ก.ค. 59 นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลหนองงิ้ว ณ บ้านเหล่าแปน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

177364_resize

วันที่ 11 ก.ค. 59 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมออกหน่วยบริการและจัดสถานีเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

151264_resize

วันที่ 8 ก.ค. 59 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรฯ ณ ที่ทการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

4244_resize

วันที่ 7 ก.ค. 59 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพ การผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ ศาลากลางบ้านปากปวน ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1515526_resize

วันที่ 7 ก.ค. 59 นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานอชก.ส่วนอำเภอ.ประชุมอนุมัติเงินกู้กองทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 6/2559 ณ ธกส.วังสะพุง มี นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เลขานุการ ที่ประชุม

57751_resize

วันที่ 5 กค 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Feild Day วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2559 ณ ห้องประชุม อบต.หนองหญ้าปล้อง

56763_resize

วันที่ 1ก.ค 59 สำนักงานเกษตรจังหวัดเเลย ออกคัดเลือกการประกวดสาขาอาชีพทำไร่ นายวรวุทธ บัวลา บ้านทรัพย์ไพศาล หมู่ 17 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1761286_resize

วันที่ 30 มิ.ย. 59 นายฑวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำในการใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคไหม้ในนาข้าว ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง เกษตรกรยืนยันว่าเชื้อราไตรโครเดอม่าสามารถช่วยให้กล้าข้าวฟื้นตัวขึ้นจริงหลังจากการฉีดพ่นฯ

S__1753095_resize

วันที่ 30 มิ.ย. 59 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้คำแนะนำในการแต่งกิ่งไม้ผล โครงการเทิดพระเกียรติ ผ่าบ่าว-ผาสาว ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

22875_resize

วันที่ 29 มิ.ย. 59 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมกลุ่มยุงเกษตรตำบลโคกขมิ้นเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกวดคัดเลือกสถาบันดีเด่น ณ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย

6377_resize

วันที่ 28 มิ.ย.59 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการพร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.การเกษตรไปเป็นวิทยากรให้ความร้เรื่องการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า,บิวเวอเรีย และสารชีวภัณฑ์แก่นักเรียนของ กศน.ปากปวน

IMG_8231_resize

วันที่ 25 มิ.ย.59 นายศักดิ์ิศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.การเกษตรไปเป็นวิทยากรให้ความร้เรื่องการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า,บิวเวอเรีย และสารชีวภัณฑ์แก่นักเรียนของ กศน. ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านป่าเป้า ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

171461_resize

วันที่ 24 มิ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อำเภอ ร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านนาแก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายวิสา ยัญญาลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานเปิดงาน

251122_resize

วันที่ 23 มิ.ย.59 นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานพร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.การเกษตรไปเป็นวิทยากรให้ความร้เรื่องการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า,บิวเวอเรีย และสารชีวภัณฑ์แก่นักเรียนของ กศน.ที่อบต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1605635_resize

วันที่ 22 มิ.ย.59 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการพร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส อบรมถ่ายทอดความรู้ ให้กับเกษตรกร ตำบลผาบิ้ง พร้อมมอบปัจจัยการผลิต โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ปี 59 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ตำบลผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1589269_resize

วันที่ 21 มิ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง และคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตวจบัญชีสหกรณ์เลย อบรมพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(มันสำปะหลัง) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง

S__1581067_resize

วันที่ 19 มิ.ย. 59 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.ดำเนินงานติดตั้งระบบน้ำหยดในแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง บ้านขอนแก่น หมู่ 7 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร การสัมมนาระดมสมอง เรื่อง การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดของมะขามไทยในอนคต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

53349_resize

วันที่ 17 มิย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น จัดอบรมการจัดตั้งกลุ่มถั่วเหลืองฤดูฝน บ้านนาดอกไม้ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง

53270_resize

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง นำโดยนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย และองค์การบริหารส่วนร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านธนิตย์ เอนกวิทย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตรวจเยี่ยมและติดตามงาน เยี่ยมแปลง นายสุพล เพชรวิเศษ บ้านบึงสวรรค์ ม.7 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง กิจกรรมเปลี่ยนนาข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสาน และอาชีพเสริมจากสินเชื่อยางพารา

30489_resize

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเริมการเกษตร พร้อมด้วย นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชนปากปวน กับสมาชิก ณ ศูนย์เรียนหมู่ที่ 8 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__6184965_resize

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมข้อมูลเอกภาพร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรอุดรธานี. ณ. สนง. เกษตรจังหวัดเลย

3602_resize

วันที่15 มิถุนายน 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตร ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดย ศบกต.เขาหลวง ร่วมกับ อบต.เขาหลวง อำเภอวังสะพุง

S__1515541_resize

วันที่ 14 มิ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ กศน.ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1433613_resize

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.ส่วนอำเภอ) ณ ธกส. อำเภอวังสะพุง โดยมีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม

140624_resize

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐ์กิจพอเพียง ฯ ของ กศน.ตำบลปากปวน ณ กศน.ประจำตำลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

247233_resize

วันที่ 13 มิ.ย.59 นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานรับผิดชอบ ต.ผาน้อย ไปร่วมงานเปิดศูนย์เรียนร้เศรษฐกิจพอเพียงของ(กศน.) ณ.ที่หอประชุมอบต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

21462_resize

วันที่ 13 มิ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลทรายขาว และนางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ เข้าร่วมงาน วัณ.กศน.ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

28499_resize

วันที่ 9 มิ ย. 59 นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพก.ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ ระดับตำบล ณ.กศน ตำบลวังสะพุง อ.วังสะพุง

3558_resize

วันที่ 9 มิ.ย. 59 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สาธิตการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ให้กับเกษตรกรตำบลเขาหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__5816458_resize

วันที่ 9 มิ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1409033_resize

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ตำบลหนองงิ้ว ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

562312_resize

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมกิจกรรม. ททท. โดยท่านผู้ว่าฯ. เป็นประธานเปิดเส้นทางปั่นจักรยาน. จาก. รร. บ้านโคกขมิ่น. ไปภูป่าเปาะ. คุณหมิงเมืองไทย. อำเภอหนองหิน

S__17604612_resize

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดย อบต.เขาหลวง และ ศบกต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

27796_resize

วันที่ 3 มิ.ย. 2559 นายอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายพงรักษ์ มีชัย ร่วมกับโครงการเทิดพระเกียรติผาบ่าว ผาสาว นายก อบต.ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.หนองงิ้ว เข้าร่วมรับฟังนโยบายประชารัฐหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ ณ ศูนยฺปรองดอง กอ.รมน.กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

49362_resize

วันที่ 2 มิ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสนง.อำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

242529_resize

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงพร้อมกับนางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ร่วมต้อนรับ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผ้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ที่ศูนย์เรียนร้สวนของพ่อธงชัย นิกรสุข บ.ผาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลผาน้อย จ.เลย

49040_resize

วันที่ 31 พค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงมอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียนปี2559 ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ม.8 บ.นาดอกไม้ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

241966_resize

วันที่ 31 พ.ค. 59 นางดวงใจ พรดุสิต จพง.สนง.กษอ.วังสะพุง.ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมอาชีพและตลาดอาหารเพื่อสุขภาพฯ ที่มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม ม.3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

S__1359891_resize

วันที่ 26 พ.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ ในนามคณะอนุกรรมการฯ ระดับอำเภอตรวจเยี่ยมฝายชลอนำ้กระสอบทราย บ้านนำ้จันทร์ ต. หนองงิ้ว โครงการตามแผนของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

48056_resize

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 วันที่4 ครั้งที่3 วิชาการแปรรูปสมุนไพร การทำชาใบหม่อน และน้ำลูกหม่อน โดยวิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย และการทำพิมเสนน้ำ โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวนเลย)

155674_resize

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศึกษาดูงานพร้อมกลุ่มsmart farmer ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าตูม.จ.อุดรธานี

25236_resize

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน คัดเลือกเกษตกรส่งเข้าประกวดสาขาพืชสวน หม่ 6 บ้านนาหลัก อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

47546_resize

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 วันที่3 ครั้งที่ 3 วิชาการผลิตชีวภัณป้องกันกำจัดศัตรูพืช (บิวเวอเรีย) โดยวิทยากร สนง.เกษตร อ.วังสะพุง

238674_resize

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจสอบต้นยางพาราที่วาตภัย ณ บ้านโนนงาน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__4874245_resize

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลิ่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ณ หอประชุมอำเภอ อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

S__17342521_resize

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประชุม ศบกต.เขาหลวง ประจำเดือน พ.ค. 2559 เพื่อวางแผนส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวปี2559 ณ อบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

46191_resize

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้งปี2558/59 ม.6 และ ม.8 ต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

46978_resize

วันที่ 24 พค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและมอบพันธุ์ไก่บ้านให้ศูนย์เรียนรู้ยางพาราตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ต.หนองหญ้าปล้อง

46947_resize

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 วันที่2 ครั้งที่3 วิชาการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยวิทยากรจาก สนง.ประมง อ.วังสะพุง

48052_resize

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 วันที่1 ครั้งที่3 วิชาการเพาะเลี้ยงไก่บ้าน โดยวิทยากรจาก สนง.ปศุสัตว์ อ.วังสะพุง และวิชาการใช้ระบบน้ำแรงดันต่ำ โดย วิทยากรจาก สนง.สปก.เลย

S__1343493_resize

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมากรเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมฝายชลอนำ้กระสอบทราย บ้านนำ้จันทร์ ต. หนองงิ้ว โครงการตามแผนของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

46262_resize

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง ุ่นที่4 วันที่5 ครั้งที่3 วิชาสารสนเทศเอการผลิตโดยเกษตรกรตัวแทน สนง.เศรษฐกิจการเกษตร และการลดการเผาวัสดุทางการเกษตร โดยสนง.เกษตร อ.วังสะพุง

46192_resize

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างลานตลาดนัด ม.6และม.8 ต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__17195023_resize

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นาย ศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรดำเนินการโครงการลดต้นทุนข้าว ปี2559 ณ กองทุนหมู่บ้านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิผู้ปลูกข้าว

45978_resize

นที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่4 วันที่4 ครั้งที่3 วิชาการทำชาสมุนไพรใบหม่อน และน้ำลูกหม่อน โดยวิทยากร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย และการทำพิมเสนน้ำ โดยวิทยากรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเลย(พืชสวนเลย)

S__1318924_resize

วันที่ 19 พ.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติการตรวจประเมินกิจกรรมเชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาชุมชนฯ ณ บ้านกกบก ม.5 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

45826_resize

วันที่ 19 พค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ นำเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนกับเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

23641_resize

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง และนายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันสาวไหม ณ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

S__17170437_resize

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุ รุ่นที่4 ครั้งที่3 ณ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__4497436_resize

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบพันธุ์พริกกะเหรี่ยง ให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐ์กิจพอเพียง. สวนของพ่อ ของนายธงชัย. นิกรสุข หมู่ที่ 1 บ้านผาน้อย ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง

45167_resize

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุ รุ่นที่4 ครั้งที่3 วันที่2 ตามวิชาการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยวิทยากร สำนักงานประมงอำเภอวังสะพุง

44649_resize

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่4 วันที่1 ครั้งที่ 3 ตามวิชาการเลี้ยงไก่บ้าน โดยวิทยากรจากปศุสัตว์ อ.วังสะพุง และวิชาการใช้ระบบน้ำหยดแรงดันต่ำ โดยวิทยากรจาก สำนักงานปฏิรูปที่ดิน

234630_resize

วันที่ 13 พ.ค.59 นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน รับผิดชอบต.ผาน้อยและต.ศรีสงคราม ร่วมประชุมกับกรรมการศูนย์ต.ศรีสงครามเพื่อแจ้งเรื่องจะซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ย ที่ศาลาเอนกประสงค์ ต.ศรีสงคราม จังหวัดเลย

173_resize

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสัญจรของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลผาบิ้ง เพื่อชี้แจ้งโครงการ และข้อราชการต่างๆ ณ บานนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

125346_resize

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังสะพุง จัดงานเปิด ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ตำบลผาบิ้ง กิจรรมการขยายและผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า และ เวอร์บิวเรีย ใช้ในไร่-นา หอประชุมโรงเรียนบ้านนาแก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

234325_resize

วันที่ 12 พ.ค.59 นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ร่วมประชุมแผน 3 ปี ณ หอประชุมอบต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

43187_resize

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่2 วัวันที่4 ครั้งที่3 รุ่นที่3 วันที่2 ครั้งที่3 ตามวิชาการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยวิทยากรจาก ประมงอำเภอวังสะพุง

42989_resize

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่2 วันที่4 ครั้งที่3 ตามวิชาการเลี้ยงไก่บ้าน โดย สนง.ปศุสัตว์ อ.วังสะพุง และการใช้ระบบน้ำหยดแรงดันต่ำ โดย สปก.เลย

42541_resize

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่2 วันที่4 ครั้งที่3 วิชาการใช้ระบบน้ำหยดเเรงดันต่ำ โดยวิทยากรจาก สปก.เลย และการทำพิมเสนน้ำ จากพืชสวนเลย

42030_resize

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่2 วันที่ 3 ครั้งที่ 3 การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย โดยสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

19952_resize

ว้นที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงาน ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 ณ อบต.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

19938_resize

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงาน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจเพียง ณ กศน.ตำบลวังสะพุง อ.วังสะพุง

230746_resize

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนร้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ณ ที่เทศบาลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

230494_resize

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนร้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ณ ที่หอประชุมอบต.ผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

41529_resize

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายสัตวเเพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10,12 ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ให้การต้อนรับ

41504_resize

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่ 2 วันที่2 ครั้งที่3 ตามวิชาการแปรรูปสัตว์น้ำ โดย ประมงอำเภอวังสะพุง

S__3571732_resize

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน. ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__3145738_resize

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามการจัดตั้งแปลงสาธิตระบบน้ำหยดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) พร้อมแนะนำวิธีการดูแลกองปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองวิธีวิศวกรรมแม่โจ้1 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

40813_resize

วันที่ 29 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง โดยเกษตรกรตัวแทน สนง.เศรษฐกิจการเกษตร และการลดการเผาวัสดุทางการเกษตร โดย สนง. เกษตรอำเภอวังสะพุง

S__16646150_resize

วันที่ 22 เม.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพก.ชำนาญงาน และนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. จัดฝึกอมรมณ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม อบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง โดยได้ความร่วมมือจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย และสถานีพัฒนาที่ดินเลย ถ่ายทอดความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้

224519_resize

วันที่ื 21 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้อยรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโคกมน หมู่ที่ 6 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__16580615_resize

วันที่ 21 เม.ย. 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพก.ชำนาญงาน และนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. ออกพื้นที่จัดเตรียมการจัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ได้ทำการเตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่พลิกกลับกองวิธีวิศวกรรมแม่โจ้1 ณ บ้านนาซำแซง ม.6 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

38726_resize

วันที่ 20 เมษายน 2559 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ให้จัดเก็บข้อมูลสมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ตามโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียนปี 2559 ณ ม.8 บ.นาดอกไม้ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1245193_resize

วันที่ 20 เม.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมด้วยนายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.ส่วนอำเภอ) ณ ธกส.อำเภอวังสะพุง โดยมีนายวิสา ยัญญลักษ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม

109983_resize

วันที่ 19 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานแบบบูรณาการ โครงการฉีดวัคชีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ของกรมปศุสัตว์ สนงฺปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

37596_resize

วันที่ 12 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วม สงฆ์นำพระและขอพรเกษตรอำเภอวังสะพุง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

220205_resize

วันที่ 12 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ที่สนง.กษอ.เพื่อเตรียมไปร่วม(อำเภอยิ้ม)ที่ร.ร.บ้านโคกมน ม.6ต.ผาน้อย ในวันที่ 20 เม.ย.59

37499_resize

วันที่ 12 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังสะพุง ณ จุดบริการประชาชนสี่แยกวังสะพุง

37464_resize

วันที่ 12 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบพันธุ์ พริกกะเหรี่ยง จำนวน 200 ต้นให้ ดร. เสรี แขงแอ. ผอ. ฟาร์มฝึกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น. อำเภอวังสะพุง. เพื่อใช้ปลูกขยายพันธุ์ในฟาร์ม

37347_resize

วันที่ 11 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 59 ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__1146887_resize

วันที่ 8 เมษายน 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สัญจร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

36979_resize

วันที่ 8 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 ครั้งที่2 โดยทีมวิทยาการจาก ชลประทานจังหวัดเลย

36789_resize

วันที่ 7 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 ครั้งที่2 วันที่4 ตามวิชาสุขภาพดีมีสุข โดย วิทยากรจาก รพ.สต.นาดอกไม้

36563_resize

วันที่ 6 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 วันที่3 ครั้งที่2 ตามวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกร โดย ดร.เสรี แข็งแอ ผอ.สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ธงชัย นิกรสุข ปราชญ์ชาวบ้าน อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

36416_resize

วันที่ 5 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 วันที่2ครั้งที่2 ตามวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยทีมวิทยากร สวพ.เลย

216782_resize

วันทีี่ 5 เมษายน 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้มอบปุ๋ยอินทรีย์ตามโครงการฯ ให้นายตุ่ย ไชยา ประธานกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านน้อยเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ศรีสงคราม ณ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

132163_resize

วันที่ 5 เมษายน 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรอำเภอ นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เข้าตรวจเยี่ยมแปลงสวนผสมผสานของนางสถาพร แสงขาน เกษตรกร บ้านนาวัวพัฒนา ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย พร้อมให้คำแนะนำการดูแลและการปลูพืชในสวนผสมผสาน

36135_resize

วันที่ 4 เมษายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 ครั้งที่2 วันที่ 1 โดยทีมวิทยากรจาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย

S__16121875_resize

นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายศักดิ์คิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมนาเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตถั่วฤดูแล้งกับบริษัทเอกชนผู้รับซื้อผลผลิต ระหว่างวันที่ 4 – 5 เม.ย. 2559 ณ โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

33690_resize

วันที่ 24มีนาคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นาย ทวัช มาตุ่น นายฑนวัฒน์ มะโนมัน ร่วมอบรมเกษตรกรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปกล้วยจังหวัดเลย 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตร บ้านกุดลัน ม.2 ต.โคกขมิ้น

211963_resize

วันที่ 24 มีนาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานร่วมเป็นเกียรติแทน(กษอ)ที่ เทศบาลเมืองวังสะพุง ในโครงการปิดเทอมฝึกงานฯ ณ เทศบาลวังสะพุง จังหวัดเลย

34060_resize

วันที่ 24 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ตามวิชาสุขภาพดีมีสุข โดย วิทยากร จาก รพ.สต.นาดอกไม้ กระทรวงสาธารณสุข

34061_resize

วันที่ 23 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ตามวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกร โดยอาจารย์ธงชัย นิกรสุข ปราชน์ อ.วังสะพุงและดร.เสรี แข็งแอ ผอ.สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

33374_resize

วันที่ 22 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง ครี้งที่2 วันที่2 ตามวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยสวพ.เลย

33752_resize

วันที่ 21 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง โดย โดยสนง.เกษตรและสหกรณ์เลย และการค้าภายในเลย .พานิชย์

126983_resize

วันที่ 22 มีนาคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานกีฬาชุมชนตำบลทรายขาว. ณ โรงเรียนชุมชนทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

32744_resize

วันที่ 18 มี.ค. 59 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จัดฝึกอมรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม อบต.เขาหลวง อ.วังสะพุง โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงเขาหลวง และนางเกศษิณ ลำมะยศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมพบปะพี่น้องเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

33390_resize

วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง โดย โดยทีมวิทยากรจาก ชลประทานเลย

S__27000844_resize

วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

208796_resize

วันที่ 18 มีนาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วม นวันอสม.แห่งชาติที่หอประชุม อ.วังสะพุ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

32382_resize

วันที่ 17 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง โดย รุ่นที่2 ครั้งที่2 วันที่4 โดย วิทยากรจาก รพ.สต.นาดอกไม้

208623_resize

วันที่ 17 มีนาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมที่มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม บ.โนนสว่าง ม.3 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

207353_resize

วันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมมาตรฐานการเกษตรปลอดภัย ปี 59 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตพืชผักอินทรีย์ ณ บ้านน้อยเหนือ ม.5 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

2111_resize

วันที่ 16 มีนาคม 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประชุมคณะกรรมการ ศบกต เขาหลวง เพื่อวางแผนการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์(ไตรโครเดอมาและบิวเวอเรีย)ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฤดูการเพาะปลูก 2559

32072_resize

วันที่ 16 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง โดย ดร.เสรี แข็งแอ ผอ.ฟาร์ม มข.และอาจารย์ธงชัย นิกรสุข

31684_resize

วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่2 ครั้งที่2 วันที่2 ตามวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดย สวพ.เลย กรมวิชาการเกษตร

31438_resize

วันที่ 14 มีนาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและอำนวยความสะดวก การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่ 2วันที่1 ตามวิชาการพัฒนาภาคเกษตรในอนาคตและวิชาทิศทางการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยและกระทรวงพานิชย์

30628_resize

วันที่ 11 มีนาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและอำนวยความสะดวก การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่1ครั้งที่2 ตามวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกร

S__15409169_resize

วันที่ 11 มีนาคม 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตำบลปากปวน พบว่า ลำน้ำเลยในพื้นที่ ม 12 และ ม 5 ต.ปากปวน ยังมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และเพียงพอต่อการเกษตรครับ

S__15409160_resize

วันที่ 11 มีนาคม 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตำบลเขาหลวง พบว่าลำน้ำฮวยเริ่มแห้งในบางจุด แต่โดยภาพรวมแล้วไม่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองเนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวครับ

S__4268050_resize

วันที่ 11 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1097736_resize

วันที่ 10 มีนาคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนานการ ประชุมอนุกรรมการตรอดสอบทรัพย์สิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบหารือแนวทางจ่ายเงินค่าทดแทนของชลประทาน ณ ห้อง ป.อาวุโส อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

72_resize

วันที่ 10 มีนาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและอำนวยความสะดวก การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่1ครั้งที่2 ตามวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกร

S__1089539_resize

วันที่ 10 มีนาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ออกสำรวจพืชฤดูแล้ง (ถั่วเหลือง) ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 1 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

7699_resize

นที่ 9 มีนาคม 2559 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองปากปวน ต้ินรับคณะเจ้าหน้าที่วิชาการส่งเสริมการเกษตรและประธานศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชน้ำมัน จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 7 นครราชสีมา จำนวน 100 คน เพื่อมาดูงานการปลูกถั่วเหลืองหลังนา ในพื้นที่อำเภอวังสะพุง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ให้การต้อนรับ

30126_resize

วันที่ 9 มีนาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและอำนวยความสะดวก การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่1ครั้งที่2 ตามวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกร โดย ผอ.เสรี แข็งแอ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา มข.และอาจารย์ ธงชัย นิกรสุข

121510_resize

วันที่ 9 มีนาคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสัญจรตำบลทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

31434_resize

วันที่ 8 มีนาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและอำนวยความสะดวก การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่1ครั้งที่2 เรื่องการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย, เทคโนโลยีการผลิตอ้อย, การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ, วิธีการคำนวนธาตุอาหารจากแม่ปุ๋ยและการผสมปุ๋ยฯ

29241_resize

วันที่ 7 มีนาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและอำนวยความสะดวก การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่1ครั้งที่2 ตามวิชาพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย และวิชาทิศทางการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยการค้าภายในจังหวัดเลย

S__1073161_resize

วันที่ 7 มีนาคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลหนองงิ้ว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองงิ้ว จังหวัดเลย

6412_resize

วันที่ 7 มีนาคม 2559 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตำบลวังสะพุง พบว่าลำเริ่มแห้งในบางจุด แต่โดยภาพรวมแล้วไม่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกพืช

28780_resize

วันที่ 4 มีนาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามและอำนวยความสะดวก การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 วันที่5 ครั้งที่1 ตามวิชาบัญชีแก้จน บัญชีทางรวย โดยตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

83202_resize

วันที่ 4 มีนาคม 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โครงการประกวด หมู่บ้านสะอาดดีเด่น หมู่ที่ 5 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระดับจังหวัด

S__1089538_resize

วันที่ 4 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

119567_resize

วันที่ 3 มีนาคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมหารือเรื่องเกษตรกรที่มีปัญหาโครงการสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรสวนยางพารา ณ ห้องฝ่ายป้องอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__15138830_resize

วันที่ 3 มีค 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงมอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ อำนวยควาใสะดวกและติดตาม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อ.วังสะพุง รุ่นที่5 วันที่ 4 ครั้งที่1 ตามวิชาการหลักของศูนย์เรียนรู้ฯ

S__835594_resize

วันที่ 3 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.ส่วนอำเภอ) ณ ธกส. อำเภอวังสะพุง โดยมีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม

201218_resize

วันที่ 2 มีนาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมเรื่องแผนการเกษตรกับสภาเกษตรกรจังหวัดเลย ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

28413_resize

วันที่ 2 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร กับนายวรวุทธ บัวลาเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามโครงการเพิ่มผลิตภาพฯ (รุ่นที่ 5 ) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

28415_resize

วันที่ 1 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส ชำนาญการ พร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมเป็นวิทยากร กับนายวรวุทธ บัวลาเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามโครงการเพิ่มผลิตภาพฯ (รุ่นที่ 5 ) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

117946_resize

วันที่ 1 มีนาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

3639_resize

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมให้บริการประชาชนในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านน้ำทบ ม.8 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

26618_resize

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร กับนายวรวุทธ บัวลาเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามโครงการเพิ่มผลิตภาพฯ (รุ่นที่ 4 ) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

26184_resize

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร กับนายวรวุทธ บัวลาเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามโครงการเพิ่มผลิตภาพฯ (รุ่นที่ 3 ) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1638_resize

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

25722

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร กับนายวรวุทธ บัวลาเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามโครงการเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

25416

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจแปลงยางพาราร่วมกับเจ้าหน้าที่ กยท. และผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

237236

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

S__2326536

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตร อบรมอาสาสมัครเกษตร ณ หอประชุมชั้นสองอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__2301971_resize

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__2285612_resize

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตร ออกตรวจแปลงยางพาราร่วมกับเจ้าหน้าที่ กยท. และผู้ใหญ่บ้าน ต.เขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

24292_resize

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ กลุ่มที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย โดย วิทยากร จากตรวจบัญชีสหกรณ์

S__925704_resize

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมแตนเบียน เพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ณ แปลงเกษตรกร ม.2 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

192757_resize

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__2285581_resize

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศึกษาดูงานการแปรรูปผลผลิตจากกล้วยน้ำว้า โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จ. สุโขทัย กำแพงเพชร และพิษณุโลก

407_resize

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2559 นาย เนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการและ ศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาฯการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร การเป็นวิทยากรกระบวนการ ด้านเทคโนโลยี ทำแปลงเรียนรู้ และการบริหารศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชนำ้มัน ณ โรงแรมราชาวดี จ.ขอนแก่น

S__917516_resize

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตาม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

S__909337_resize

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

22257_resize

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

24292_resize

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย โดย วิทยากร จากสถานีพัฒนาที่ดินเลย

22253_resize

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

234_resize

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__10829855_resize

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรรกรและผู้ยากจน (อชก.ส่วนอำเภอ) ณ ธกส. อำเภอวังสะพุง โดยมีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม

S__917520_resize

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

S__2088980_resize

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง และนายฑมวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบลเขาหลวง ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติผ่าบ่าว-ผาสาว ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

24290_resize

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

108285_resize

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมสังเกตการณ์จุดรับชื้อยางพาราบ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

12176_resize

วันที่ 21 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

182886_resize

วันที่ 20 มกราคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับแจ้งการปลูกพืชฤดูแล้งปี 58/59 ต.ผาน้อย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

2001_resize

วันที่ 20 ม.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงพร้อม นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงาน อ.ยิ้มเคลื่อนที่ ณ รร.บ้านเล้า ม.3 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

S__729092_resize

วันที่ 20 มกราคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามสถานการณ์พืชฤดูแล้ง ณ บ้านเล้า ตำบลหนองงิ้ว อำเเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

182891_resize

วันที่ 19 มกราคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจรับเอกสารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ หอประชุมอำเเภอวังสะพุง กับ กยท

18991_resize

วันที่ 19 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพทำไร่ ประจำปี 2559 ของกรมส่งเสริมการเกษตร นายจีรพงศ์ ทันวงษา เกษตรกรสาขาอาชีพทำไร่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง และหัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วยงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559

S__688136_resize

วันที่ 18 มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจรับเอกสารโครวการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ต.หนองงิ้ว ต.เขาหลวง.ณ.อบต.เขาหลวงกับ กยท

103030_resize

วันที่ 18 มกราคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาญการ ร่วมงานประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่น.บ้านนาดอกไม้.ม.8 ต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

58121_resize

วันที่ 15 มกราคม 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการ ดำเนินการชี้แจงและแจกแบบติดประกาศแบบคสข.โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง ณ ศาลากลางบ้าน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__9617417_resize

วันที่ 15 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เตรียมสถานที่และถ่ายทำวีดีทัศน์ การประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ นายจีรพงศ์ ทันวงษา บ้านเหมืองแบ่ง ต หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__42024967_resize

วันที่ 15 มกราคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาญการ ดำเนินการชี้แจงและแจกแบบติดประกาศแบบคสข.โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

18341_resize

วันที่ 15 มกราคม 2559 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ดำเนินการชี้แจงและแจกแบบติดประกาศแบบคสข.โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง ณ อบต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

30239_resize

วันที่ 15 มกราคม 2559 นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงาน ดำเนินการชี้แจงและแจกแบบติดประกาศ แบบคสข.โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง ณ บ้านนำเจริญ ม.12 ต.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

180219_resize

วันที่ 15 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

18175_resize

วันที่ 14 มกราคม 2559 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ดำเนินการชี้แจงและแจกแบบติดประกาศ แบบคสข.โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง ณ บ้านลาด ม.7 ต.โคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__647173_resize

วันที่ 14 มกราคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ดำเนินการชี้แจงและแจกแบบติดประกาศ แบบคสข.โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง ณ บ้านตากแดด ม.2 ต.หนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1777802_resize

วันที่ 14 มกราคม 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิการการส่งเสริมการเกษตร ประชุมชี้แจงพร้อมแจกเอกสารแบบตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ อบต.เขาหลวง อ. วังสะพุง จังหวัดเลย

179239_resize

วันที่ 14 มกราคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับแจ้งการปลูกพืชฤดูแล้งปี 58/59 ต.ผาน้อย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

17749_resize

วันที่ 14 มกราคม 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง หนองหญ้าปล้อง ราคา 1.80-1.90 บาท/กก. ณ แปลงเกษตรกร ม.20 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1797011_resize

วันที่ 14 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอวังสะพุง เตรียมเอกสารแบบตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยาง

S__1777785_resize

วันที่ 14 มกราคม 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ้อยโรงงาน ณ ม. 8 บ้านนาดอกไม้ ต หนองหญ้าปล้อง อ วังสะพุง จังหวัดลย

S__9420834_resize

วันที่ 13 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจเยี่ยมสถานีขนถ่ายอ้อยของโรงงานนำ้ตาลมิตรภูหลวง บ้านเหมืองแบ่ง ต หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__9420825_resize

วันที่ 13 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เยี่ยมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรโครงการสร้างความเข็มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางร่วมกับ. กยท วังสะพุง ณ. อบต หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__3219482_resize

วันที่ 13 มกราคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมอบต.ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

55592_resize

วันที่ 11 มกราคม 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วม รายงานสถานการณ์การใช้นำ้ในตำบลปากปวน บ้านท่าทิศเฮือง หมู่ที่ 8 แม่นำ้เลยกั้นเขื่อนด้วยฝายยาง และสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า

393972_resize

วันที่ 11 มกราคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลหนองงิ้ว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

393974_resize

วันที่ 11 มกราคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจสอบโครงการสายบ้านเล้า-ป่าข้าวหลาม ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

179174_resize

วันที่ 8 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

99517_resize

วันที่ 7 มกราคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการคัดเลือกหมู่บ้านสะอาดดีเด่นประจำปี 2559 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__9035815_resize

วันที่ 7 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรรกรและผู้ยากจน (อชก.ส่วนอำเภอ) ณ ธกส. อำเภอวังสะพุง โดยมีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม

16710_resize

วันที่ 7 มกราคม 2559 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง(ตำบลละ1ล้าน) ปี2558 พบว่าขณะนี้เกษตรกรยังมีน้ำใช้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง

99201_resize

วันที่ 6 มกราคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการะบาดของหนอนบุ้ง ต้มมะขามข้างบ้านพร้อมกับผู้นำ ม.ที่ 19. ต.ทรายขาวและได้ให้คำแนะนำการจัดการเรียบร้อยแล้ว

S__1646600_resize

วันที่ 6-7 มกราคม 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และอาสาเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) โครงการส่งเสริมมาตรฐานการเกษตรปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

16568_resize

วันที่ 6 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับอำเภอ/ตำบล ครั้งที่ 1/2559 ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง โดยมีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานการประชุม

176310_resize

วันที่ 5 มกราคม 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วย นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับแจ้งการปลูกพืชฤดูแล้งปี 58/59 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

176095_resize

วันที่ 5 มกราคม 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับแจ้งการปลูกพืชฤดูแล้งปี 58/59 ต.เขาหลวง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

176049_resize

วันที่ 4 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง เพื่อวาแงผนการปฏิบัติงานและแจ้งข้อราชการ ประจำเดือนมกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

S__90701828_resize

วันที่ 4 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่ นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

96512_resize

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทราบขาว..ม.6.ต.ทรายขาว.เพื่อประสานงานอบรมโครงการส่งเสริมวิวาหกิจชุมชน

171816_resize

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับแจ้งการปลูกพืชฤดูแล้งปี 58/59 ต.ผาน้อย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__8069124_resize

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

15300_resize

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการ ณ โรงแรมพันล้าน บูติด รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

S__7880715_resize

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ โรงเรียนแก่งม่วง ต นาดี. อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

S__1400884_resize

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่จากกรม ร่วมกับกลุ่มอาพืช สนง เกษตรจังหวัดเลย ติดตามการดำเนินงานโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2558 กิจกรรมติดตาม พยากรณ์ การระบาดศัตรูพืช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง และตรวจเยี่ยมแปลงมันสำปะหลัง ของนายนิกร ศรีโนนสุข บ้านโนนสวรรค์ ม.11 ต.เขาหลวง

169899_resize

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับแจ้งการปลูกพืชฤดูแล้งปี 58/59 ต.ผาน้อย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

14666_resize

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกร จุดเรียนรู้อาชีพเสริมยางพาราต้นแบบ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

S__1376291_resize

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2559 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สินค้า (มันสำปะหลัง ปาล์น้ำมัน อ้อย) ณ วัดโนนสว่างพัฒนาราม ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

45355_resize

วันที่ 14-17 ธันวาคม 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สัมมนาการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเชียน ปี59 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

14174_resize

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดวังสะพุงพัฒนาราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

165830_resize

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมสัญจรตำบลผาน้อย ประจำเดือนธันวาคม ณ.ห้องประชุมอบตผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1245202_resize

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 นายฑวัฒน์ มะโนมัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตร ปล่อยแตนเบียนเพื่อควบคุมเพลี้ยงแป้งในแปลงมันสัมปะหลัง บ้านขอนแก่น ม.7 ต.เขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

479292_resize

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเจ้าของจุดเรียนรู้อาชีพเสริมยางพาราต้นแบบ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

13729_resize

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1138705_resize

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายฑวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช ณ แปลงผักของนางเกิน พรมศรี บ้านนาซำแซง ม.5 ต.เขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1163282_resize

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง เตรียมสถานที่หน้าอำเภอ รับ. Bike. For. Dad. จากจังหวัด

S__10919942_resize

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรผสมผสาน ณ ห้องประชุม ธกส.ชั้น 2 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__6946841_resize

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุม. อชก ส่วนอำเภอวังสะพุง ณ ธกส วังสะพุง

13439_resize

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 นายธวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วม โครงการจัดสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ลดการใช้สารเคมี ม1 ต หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__6856728_resize

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าที่สำคัญ (zoning) ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

20151205_111308_resize

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง เพื่อวาแงผนการปฏิบัติงานและแจ้งข้อราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

12933_resize

ที่ 5 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2558 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดอำเภอวังสะพุง และประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยมีท่านนายอำเภอวังะสพุง นายวิสา ยัญญลักษณ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

92530_resize

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__6512647_resize

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางเลย

S__6389790_resize

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีปล่อยปลาคลองบุ่งคล้าวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__6332421_resize

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุงชั้น.2 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

12523_resize

นที่ 1-3 ธันวาคม 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายฑวัฒน์ มะโนมัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตร ร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทำแผนที่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์รายแปลง GIS (Geographic Information System) โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในเขต Zoning ในพื้นที่เหมาะสมมากและปานกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__6291462_resize

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1448439556234_resize

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.ปากปวน เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม.อบต.ปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

11696_resize

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลยและคณะตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอวังสะพุง โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ให้การตอนรับ

156464_resize

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมเตรียมจัดงานปฏิบัติธรรมวันพ่อใันวันที่ 4-5 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

460407_resize

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.เขาหลวง เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม.อบต.เขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

37373_resize

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.ผาบิ้ง เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม.อบต.ผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

11302_resize

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.โคกขมิ้น เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม.อบต.โคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

11322_resize

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.หนองหญ้าปล้อง กี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม.อบต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

87989_resize

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.ทรายขาว..เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม.อบต.ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

6819_resize

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุม.ทีมประเทศไทยและ ศบกต. ต.วังสะพุง เกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวังสะพุง จังหวัดเลย

154333_resize

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__5324802_resize

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเตรียมงาน5ธันวามหาราช ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__589842_resize

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากร การปลูกและการดูแลรักษา อ้อยและมันสำปะหลัง บ้านกกเกลี้ยง ตำบลผาบิ้ง ร่วมกับ ธกส วังสะพุง

87214_resize

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงาน อบต.สัญจร.ณ วัด ศิริพัฒนาราม..บ้านลาด ม.7ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

10736_resize

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__5005327_resize

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

150870_resize

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ่วมงานอบรมพลังปัญญาระยะที่ 2 ณ ร.ร.ผาน้อยวิทยาคม ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__4939779_resize

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานประชุมใหญ่สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย ณ โรงงานนำ้ตาลขอนแก่น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__4898823_resize

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานประชุมอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอชั้น 2 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__4898833_resize

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำภอวังสะพุง ร่วมกิจกรรมสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก ส่งคณะนักปั่น ณ ที่ว่าการทำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

86072_resize

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมนางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมแนวทางตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง.2558/2559.ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

10055_resize

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจแปลงข้าวเกษตรกร ม.1 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

357803_resize

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมทอดกฐินอำเภอ วัดบ้านปากปวน ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

9883_resize

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจแปลงข้าวเสียหายตำบลวังสะพุง และเยี่ยมแปลงนางบุญมา ไชยา ทำไร่นาสวนผสม

9876_resize

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

9740_resize

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

145866_resize

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชการส่งเสริมการ ทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมการระบาดศัตรูพืช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

145863_resize

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมมอบปัจจัยกฐินบ้านโคกหนองแก ม.9 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

145859_resize

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ประชุมแทนเกษตรอำเภอ ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

143900_resize

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

9283_resize

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝน ต หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

5821_resize

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกรรมการศูนย์ ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

71625_resize

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายฑนวัฒน์มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับคณะผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 28 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เขตพื้นที่มณฑนทหารบกที่ 28 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ผมบ่าว-ผาสาว ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

139309_resize

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ประชุมเตรียมจัดงาน 5 ธันวามหาราช ณ วัดศรีอุดมวงศ์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

109764_resize

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม พิจารณา โครงการตำบล 1 ล้าน บาท ณ ที่ว่าการกำนันตำบลปากปวน ตำบลวังสะพุง

5426_resize

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ร่วมโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพรพชนมพรรษา88พรรษา ณชุมชนบ้านนำ้อ้อมหมู่1ต.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

8250_resize

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2558 ณ ม.20 ต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

89134_resize

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุม..อบต.ร่วม ภาคีเครื่อยข่าย ณ อบต.หนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

8003_resize

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเปิดงาน โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

7813_resize

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลโคกขมิ้น ม 2 ร่วมกับ รง.น้ำตาลมิตรภูหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทร์ทรีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__6021134_resize

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง จัดเตรียมสถานที่ จังหวัดเคลื่อนที่ ณ รร บ้านนาดอกไม้ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__9207831_resize

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นาย ฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตร ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2558 ณ บ้านน้อยเหนือ ม.5 ต.ศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__11370518_resize

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__5840909_resize

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย นยพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมกาเกษตรชำนาญการ ร่วม ประชุม อชก ณ ธกส วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

6918_resize

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเตรียมงาน จังหวัดเคลื่อนที่ อบต. หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

78614_resize

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตชำนาญการ ร่วมประชุมสัญจร ตำบลทรายขาว ณ ศาลาวัด หมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

8387_resize

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมการระบาดศัตรูพืช เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง และเป็นการฝึกความชำนาญเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

8393_resize

วันที่ 2 ตุลาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ณ ธกส.อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

18501_resize

วันที่ 26 กันยายน 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเเสริมการเกษตรชำนาญการประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ตำบลผาบิ้ง ณ ห้องประชุม อบต.ผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__8790041_resize

วันที่ 26 กันยายน 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ,นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็น วิทยากรโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง(เพาะเห็ดฟางในตะกร้า) ณ ศาลากลางบ้านนาอีเลิศ หมู่ 7 ต.วังสะพุง เกษตรกร 80 ราย

18438_resize

วันที่ 25 กันยายน 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเเสริมการเกษตรชำนาญการประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ตำบลปากปวน ณ ห้องประชุม อบต.ปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

5124_resize

วันที่ 25 กันยายน 2558 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ตำบลเขาหลวง ณ ห้องประชุม อบต.เขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__11165872_resize

วันที่ 25 กันยายน 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ณ อบต.ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

18126_resize

วันที่ 25 กันยายน 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วม โครงการปรับภูมิทัศน์ ภูช่องคับ ตำบลผาบิ้ง งบประมาณของผู้ว่า วัดถำ้ผาบิ้ง

8287_resize

วันที่ 25 กันยายน 2558 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ตำบลวังสะพุง ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลวังสะพุง จังหวัดเลย

S__5120048_resize

วันที่ 23 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมปลูกป่า โครงการฟื้นฟูป่าต้นนำ้เฉลิมพระเกียรติ ป่าภูหลวง ต ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

5036_resize

วันที่ 23 กันยายน 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ หนองหญ้าปล้อง การจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม อบต หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__8699993_resize

วันที่ 22 กันายน นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__4849666_resize

วันที่ 18 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมพิจารณาแผน ตำบลละ 5 ล้าน ณ ห้องประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

8215_resize

วันที่ 18 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนาโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

284253_resize

วันที่ 18 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__4767789_resize

วันที่ 17 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ติดตามศูนย์เรียนรู้ยางพารา ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

16444_resize

วันที่ 17 กันยายน 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี58 เกษตรกรอำเภอเอราวัณ เดินทางดูงานการปลูกข้าวแบบลดต้นทุน ณ ตำบลปากปวน หมู่ที่ 8 บ้านปากปวน เกษตรกรรวม 100 คน ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าว นายเติม สารวงษ์และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับด้วย

74877_resize

วันที่ 17 กันยายน 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย.กายใจเป็นสุข…ณ.หอประชุมอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

4428_resize

วันที่ 16 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ติดตามศูนย์เรียนยางพาราฯ ตำบลหนองหญ้าปล้อง นางสำพรรณ์ เสี้ยวภูเขียว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่(zoning)

S__4685830_resize

วันที่ 15 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมข้อมูลเอกภาพร่วมกับ สนง เศรษฐกิจเกษตร ณ สนง เกษตรจังหวัดเลย และประชุมมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ พืชสวนเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

S__4644874_resize

วันที่ 12 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีเปิดกีฬา กศน อำเภอวังสะพุง ณ โรงเรียนบ้านวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__8405055_resize

วันที่ 11 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ประชุมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง

4923_resize

วันที่ 11 กันยายน 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดฝึกอบรมเกษตกรผู้ทำนา ม .3 และ ม.6 ทำเชื้อไตรโคเดอม่า และเวอบิวเรีย ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

3669_resize

วันที่ 11 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

3635_resize

วันที่ 10 กันยายน 2558 ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรระดับอำเภอ(วังสะพุง) ออกเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกร โดยเกษตรอำเภอ ประมงอำเภอและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเลย เยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลโคกขมิ้น ณ ศาลากลางบ้าน บ้านห้วยม่วง ม.12 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

122543_resize

วันที่ 8 กันยายน 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมสัญจรตำบลผาน้อย ณ อบต.ผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

7316111_resize

วันที่ 8 กันยายน 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำพาคณะอาจารย์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเก็บตังอย่างกลุ่มผักของนายตุ่ย ไชยา ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

275552_resize

วันที่ 8 กันยายน 2558 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกรรมการศูนย์ ตำบลหนองงิ้ว ณ ที่ทำการกำนัน บ้านน้ำจันทร์ ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

4613_resize

วันที่ 8 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี2558 ณ บ้านนาแกใต้ ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย ดำเนินการโดย ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอุดร

3250_resize

วันที่ 7 กันยายน 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปล่อยแตนเบียนอนาไกรัส ที่แปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ตำบลเขาหลวง ร่วมกับอารักขาพืช

13369_resize

วันที่ 7 กันยายน 2558 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแก้ไขปรับปรุง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

72967_resize

วันที่ 7 กันยายน 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสัญจรตำบลทราขาว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ตำบลทราขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

3247_resize

วันที่ 7 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมประจำเดือนกันยายนร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

273158_resize

วันที่ 4 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอ ณ ธกส วังสะพุง ครั้งที่ 6 พิจารณา 8 ราย ณ ธกส.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__8257561_resize

วันที่ 3 กันยายน 2558 ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรระดับอำเภอ(วังสะพุง) ออกเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกร โดยเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอและสมาชิกสภาเกษตรเขตอำเภอวังสะพุง เยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลวังสะพุง ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านน้ำอ้อม ม.1 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

120325_resize

วันที่ 3 กันยายน 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพิื่อประกอบอาชีพเสริม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

120193_resize

วันที่ 3 กันยายน 2558 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้คำแนะนำเรื่องข้าวกับเกษตรกร ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__8232968_resize

วันที่ 3 กันยายน 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพิื่อประกอบอาชีพเสริม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

2751_resize

วันที่ 2 กันยายน 2558 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ติดตาม ประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาทำไร่ นายพีรพงศ์ ทันวงษา บ้านโนนสำราญ ต หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

72259_resize

วันที่ 2 กันยายน 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพิื่อประกอบอาชีพเสริม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__3989509_resize

วันนที่ 1 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2558 ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

116274_resize

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้บริการ อชก. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

8818_resize

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมไกล่เกลี่ยหนี้สินเกษตรกร กับชุดทำงานตำบลปากปวน ณ อบต.ปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

anigif63

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรระดับอำเภอ(วังสะพุง) ออกเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกร นำโดย นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย พร้อมทั้งเกษตรอำเภอ ประมงอำเภอและสมาชิกสภาเกษตรเขตอำเภอวังสะพุง เยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลผาน้อย วันที่ 21 ส.ค 58 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม ม.12 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

70501_resize

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมบ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

anigif62

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

115210_resize

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมกับชาวบ้าน เรื่องการปลูกป่าชุมชน ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

anigif61

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมแลกเปลี่ยนในการจัดเวทีเรียนรู้การผลิตมันสำปะหลังที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิธิภาพการผลิตพืชตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร(Zoning) วันที่ 20 สค 58 ณ วัดโนนสว่างพัฒนาราม บ้านนาซำแซง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1350_resize

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามแปลงเกษตรกรต้นแบบอ้อยโรงงาน ม๘ ต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

114827_resize

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมไกล่เกลี่ยหนี้สินเกษตรกร กับชุดทำงานตำบลผาน้อย ณ อบต.ผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

114443_resize

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ร่วมโครงการพอเพียงนำหน้าวัยชราสุขใจ ทุกวัยแข็งแรง ณ กศน.ผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

anigif60

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีตัวแทนร่วม MOU. การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ ณ เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดหวัดเลย

anigif59

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ณ ห้องประชุม อบต. ผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

anigif58

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายพงรักษ์ มีชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  รับคณะติดตามนิเทศงานทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ฝ่ายสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

wpid-wp-1439890252410.jpg

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางมาลี ธรรมคำภีร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ ฯ ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Fatmer ปี ๒๕๕๘ โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลพร้อมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

113753_resize

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ร่วม ประชุมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงครามอำภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

anigif57

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายฑมวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วม ประชุมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ณ ที่ทำการโครงการเทิดพระเกียรติผ่าบ่าว ผ่าสาว ต. เขาหลวง อำภอวังสะพุง จังหวัดเลย

anigif56

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมโครงการ”ปั่นเพื่อแม่Bike for Mom 2015 ” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

anigif54

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานวันสาธิตการปลูกข้าวแบบลดต้นทุนการผลิตปี 2558 (งบพัฒนาจังหวัด) ณ บ้านราชวิถี หมู่ 11 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย

anigif55

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

anigif53

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ณ ห้องประชุม อบต. ผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

anigif52

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจคัดพันธุ์ถั่วเหลือง ระยะต้ากล้า ม.2 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

anigif51

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมปลูกป่า วันแม่ ณ โครงการเทอดพระเกียรติผาบ่าวผาสาว ต เขาหลวง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

anigif50

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคล 83 พรรษาราชินี วันแม่แห่งชาติ ปี 2558 ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

62_resize

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ”ปั่นเพื่อแม่Bike for Mom 2015 ” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__7659528_resize

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมชี้แจงการแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่เกษตรกรให้กับชุดปฏบัติการระดับตำบล ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

68417_resize

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง โดยพร้อมเพียงกัน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

68419_resize

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

108909_resize

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านบุ่งไสล่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพงุ จังหวัดเลย

108844_resize

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

5196_resize

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 คณะเศรฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและสัมภาษณ์ ด้วยทาง สนง. พัฒนาการวิจัยการเกษตร การวิเคราะห์ศักยภาพตลาดและความ สามารถในการแข่งขันของมะขามไทย ณ ไร่นิยม และห้อเย็น ท่านยิยม ดวงศรี ให้การต้อนรับด้วยดี

108754_resize

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมการตรวจสอบบัญชีโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__7651330_resize

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย นางเกศษิณ ลำมะยศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยดำเนินงานของชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรระดับอำเภอ เวลา 18.00 น. ที่ศาลาวัดศรีสันตยาราม ม.1 ต.ปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__7634952_resize

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุม อชก ส่วนอำเภอวังสะพุง ณ ห้องประชุมธกส วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__7634947_resize

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแทน กษอ. ในโครงการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะอำเภอวังสะพุง ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง

3 ส.ค. 58 มอบปัจจัยการผลิต

anigif49

3 ส.ค. 58 ร่วมงานปิดโครงการสร้างรายได้

28 ก.ค. 58 ร่วมงานพระราชพิธี

anigif48

24 ก.ค. 58 ศึกษาดูงาน

anigif47

24 ก.ค.58 ลงแขกดำนา

24 ก.ค.58 รวบรวมองค์ความรู้

anigif46

24 ก.ค. 58 แนะนำเกษตรกร

anigif45

24 ก.ค. 58 เคารพธงชาติ

23ก.ค 58 ศูนย์ไอที

anigif44

23 ก.ค. 58 ประชุมศูนย์

anigif43

23 ก.ค. 58 อำเภอยิ้ม

22 ก.ค. 58 ตรวจแปลงอ้อย

anigif42

17 ก.ค. 58 เคารพธงชาติ

1437704255215_resize

16 ก.ค. 58 (Field.day)

anigif41

16 ก.ค. 58(Field.day)

anigif40

16 ก.ค. 58 (Field.day)

anigif39

16 ก.ค. 58 (Field.day)

anigif38

16 ก.ค.58 ร่วมงาน(Field.day)

anigif37

14-15 ก.ค. 58 เตรียมงาน (Field.day

anigif36

14-15 เตรียมงาน (Field.Day)

anigif35

14 ก.ค.58ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ

1436768619233_resize

10 ก.ค.58 ร่วมมอบตันนไม้

1436758373458_resize

9 ก.ค. 58 ประชุม Field day

1436757933513

10 ก.ค. 58 ร่วมเคารพธงชาติ

1436757388395_resize

9 ก.ค. 58 จัดเวทีแลกเปลี่ยน

1436757373502_resize

9 ก.ค. 58 จับแปลงข้าว

1436756734362

8 ก.ค. 58 เยี่ยมแปลงมะนาว

1436761319067_resize

8 ก.ค.58 ประชุมคณะกรรมการศูนย์

1436756720273

7-8 ก.ค. 58 จัดเวทีแลกเปลี่ยน

1436756390001_resize

7 ก.ค. 58 ประชุม อชก.

1436756253732

6 ก.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการศูนย์

1436754989439_resize

3 ก.ค. 58 ร่วมเคารพธงชาติ

1436754957522_resize

2 ก.ค.58 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

1436754729813

2 ก.ค.58 ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

anigif34

29 มิ.ย. 58 การประกวดพืชสวน

anigif33

26 มิ.ย.58 ร่วมเปิดพิธีตลาดนัดชุมชน

anigif32

26 มิ.ย.58 ตรวจเยี่ยมโครงการ

anigif31

25 มิ.ย.58 จัดทำแปลงข้าว

anigif30

25 มิ.ย.58 ศูนย์ข้าวอุดร

anigif29

24 มิ.ย.54 ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

anigif28

23 มิ.ย.58 ศึกษาดูงาน สงขลา

anigif27

23 มิ.ย. 58 ประชุมชี้แจงหนี้สินเกษตรกร

1435040490529_resize

23 มิ.ย.58 เยี่ยมกลุ่มปุ๋ย

anigif26

22 มิ.ย. 58 ศึกษาดูงาน

anigif25

20 มิ.ย.58 ร่วมงามสมาชิบัญญัติ

1435040220552_resize

19 มิ.ย.58 ประชุมสัญจรกำนัน

1435040208847_resize

19 มิ.ย. 58 ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืช

1435040184835_resize

18 มิ.ย.58 อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

anigif24

16 มิ.ย.58 เยี่ยมกลุ่มอินทรีย์

anigif18

16 มิ.ย.58 ประชุมสำรวจแปลง

anigif1

15 มิ.ย.58 เยี่ยมเกษตรกร

anigif15

15 มิ.ย.58 ติดตามโครงการสร้างรายได้

anigif13

12 มิ.ย.58 ปรับปรุงทะเบียน

anigif17

10-11 มิ.ย.58 ศึกษาดูงาน

anigif14

10 มิ.ย. 58 ปรับปรุงทะเบียน

anigif16

10 มิ.ย.58 ประกวดหมู่บ้าน

10 มิ.ย.58 เยี่ยมกลุ่มแม่บ้าน

anigif22

10 มิ.ย.58 ตรวจแปลง

anigif21

9 มิ.ย.58 ตรวจแปลงยางพารา

anigif20

9 มิ.ย.58 ประชุมศูนย์

anigif23

9 มิ.ย. 58 เยี่ยมกลุ่มแม่บ้าน

anigif19

4 มิ.ย.58 ประชุม อชก.

anigif12

3 มิ.ย.58 5 ส สำนักงาน

20150603_154449

3 มิ.ย.58 ประชุมสำนักงาน

anigif

2 มิ.ย.58 ประชุมหัวหน้าส่วน