บุคลากรของหน่วยงาน

                                  Thongrit_resize

                                           นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์

                                          เกษตรอำเภอวังสะพุง

         

Person1_resize                  Person2_resize

        นายพงรักษ์  มีชัย                                             นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ

นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ             นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

Person4_resize                    Person5_resize

    นางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์                                                 นายทวัช  มาตุ่น

นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ             นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

             

Person3_resize                     Person6_resize

     นางดวงใจ  พรดุสิต                                            นายเนติ  ศรีอรรคพรหม

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน                          เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

17652 m_resize

  นายฑนวัฒน์  มะโนมัย

 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

nan100027_resize                 Person7_resize

   นางสาวอรจีรา  แสงโสดา                              นางสาวนงค์ลักษณ์  จิตตมาตย์

 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                 เจ้าพนักงานธุรการ

                                    Person8_resize

                                           นายสังข์  อุทธกรี

                                            นักการ-ภารโรง