ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมการเกษตร
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพและปลอดภัย
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพึ่งพาตนเองได้
4. บูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง