พันธกิจ

1. ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานส่งเสริม และบริการทางการเกษตร
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
3. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและบริหารจัดการ สินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน