ประวัติความเป็นมา

 

เดิมเป็นแขวงขึ้นอยู่กับเมืองหล่มสัก  ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2450  ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  ให้มี “เมืองเลย”   วังสะพุง  จึงได้โอนมาอยู่กับเมืองเลย  ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดเลย

    –      อำเภอวังสะพุง  ต่อมาได้แบ่งแยกออกไปเป็นอำเภอและกิ่งอำเภอ  ดังต่อไปนี้

–          อำเภอภูกระดึง  โดยแยกออกจากอำเภอวังสะพุง  ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2505  และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่  17  กรกฎาคม 2506

–          อำเภอภูหลวง  โดยแยกเป็นกิ่งอำเภอ  เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2523  และยกฐานะเป็นอำเภอ  เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2535

–          กิ่งอำเภอเอราวัณ  โดยแยกออกเป็นกิ่งอำเภอ  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2538

       สำหรับอำเภอภูกระดึง  ซึ่งแบ่งแยกจากอำเภอวังสะพุง  ครั้งแรกได้แบ่งแยกตนเองออกเป็นอำเภอผาขาว โดยตั้งเป็นกิ่งอำเภอ  เมื่อวันที่  1  มกราคม  2531  ยกฐานเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2536 และแยกเป็น “กิ่งอำเภอหนองหิน” เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2540  สรุปแล้ว  อำเภอวังสะพุงเดิมได้แบ่งออกเป็น  3  อำเภอ  2  กิ่งอำเภอ 

อาณาเขต

         อำเภอวังสะพุง  ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของจังหวัดเลย  อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ  22  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  1,144.35  ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

              ทิศเหนือ       ติดต่อก       อำเภอเมืองเลย และอำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย

             ทิศใต้          ติดต่อกับ       อำเภอภูหลวง  กิ่งอำเภอหนองหิน และอำเภอผาขาว จังหวัดเลย

          ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ        กิ่งอำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย
          ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ       อำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย

ลักษณะภูมิประเทศ 

                สภาพโดยทั่วไป  เป็นภูเขา และที่ราบสูง  โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตก   มีทิวเขาภูหลวง ทอดยาวตลอดแนว  เป็นต้น  กำเนิดแหล่งน้ำหลายสาย  เช่น  แม่น้ำเลย  แม่น้ำทบ  แม่น้ำฮวย  ส่วนทิศเหนือ  ทิศใต้ และทิศตะวันออก  เป็นที่ราบสูงสลับเตี้ย  มีแม่น้ำปวนไหลผ่าน