วันที่ 7 สิงหาคม 2558 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

108844_resize

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

108844_resize108845_resize 108846_resize