วันที่ 6 สิงหาคม 2558 คณะเศรฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและสัมภาษณ์ ด้วยทาง สนง. พัฒนาการวิจัยการเกษตร การวิเคราะห์ศักยภาพตลาดและความ สามารถในการแข่งขันของมะขามไทย ณ ไร่นิยม และห้อเย็น ท่านยิยม ดวงศรี ให้การต้อนรับด้วยดี

5196_resize

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 คณะเศรฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและสัมภาษณ์ ด้วยทาง สนง. พัฒนาการวิจัยการเกษตร การวิเคราะห์ศักยภาพตลาดและความ สามารถในการแข่งขันของมะขามไทย  ณ ไร่นิยม และห้อเย็น ท่านยิยม ดวงศรี ให้การต้อนรับด้วยดี

5196_resize5198_resize5197_resize