วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย นางเกศษิณ ลำมะยศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยดำเนินงานของชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรระดับอำเภอ เวลา 18.00 น. ที่ศาลาวัดศรีสันตยาราม ม.1 ต.ปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__7651330_resize

S__7651330_resize S__7651331_resize S__7651332_resize S__7651333_resize S__7651336_resize S__7651339_resize S__7651340_resize S__7651345_resize S__7651358_resizeS__7651359_resize