วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแทน กษอ. ในโครงการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะอำเภอวังสะพุง ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง

S__7634947_resize

S__7634947_resizeS__7634948_resizeS__7634949_resize