16 ก.ค. 58 (Field.day)

1437704255215_resize

วันที่ 16 กรกฎาคม  2558 นายเนติ  ศรีอรรคพรหม  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field.day) เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่  ปี 2558 ณ ศูนยฺเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย