16 ก.ค. 58(Field.day)

anigif41

วันที่ 16 กรกฎาคม  2558 นางดวงใจ  พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field.day) เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่  ปี 2558 ณ ศูนยฺเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย