7-8 ก.ค. 58 จัดเวทีแลกเปลี่ยน

1436756720273

1436756727845_resize14367567202731436756725885

วันที่  7-8  กรกฎาคม  2558  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมการข้าว จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้าว จุดประสงค์ให้เกษตรกรผู้ทำนาปรับเปลี่ยนการทำนาแบบดังเดิมให้เป็นการลดต้นทุนการผลิตปัจจัยการผลิตให้พึ่งพาตัวเองให้มากขึ้น นำโดยผู้อำนวยการศูนย์ข้าวอุดรและคณะให้การถ่ายทอดร่วมกับเกษตรตำบลผาบิ้ง