วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยมีอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุงกล่าวต้อนรับและนายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ส่วนราชการในอำเภอวังสะพุง ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังสะพุงและใกล้เคียง ซึ่งมีสถานีเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่างๆและเกษตรกรต้นแบบ ได้แก่ ฐานเรียนรู้สารชีวภัณฑ์ ฐานเรียนรู้การใช้น้ำ ฐานเรียนรู้บัญชีครัวเรือน ฐานเรียนรู้ดินปุ๋ย ฐานเรียนรู้การผลิตพืชปลอดภัย ฐานเรียนรู้ด้านสหกรณ์ ฐานเรียนรู้ด้านการประมง ฐานเรียนรู้ด้านพืชสวน ฐานเรียนรู้การผลิตยางพารามีคุณภาพ ฐานเรียนรู้ด้านหม่อนไหม ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำ ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ และฐานเรียนรู้การใช้เครื่องจักรในการดำนา รวมทั้งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเ…

S__6414341_resize

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยมีอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุงกล่าวต้อนรับและนายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ส่วนราชการในอำเภอวังสะพุง ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังสะพุงและใกล้เคียง ซึ่งมีสถานีเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากหน่วยงานต่างๆและเกษตรกรต้นแบบ ได้แก่ ฐานเรียนรู้สารชีวภัณฑ์ ฐานเรียนรู้การใช้น้ำ ฐานเรียนรู้บัญชีครัวเรือน ฐานเรียนรู้ดินปุ๋ย ฐานเรียนรู้การผลิตพืชปลอดภัย ฐานเรียนรู้ด้านสหกรณ์ ฐานเรียนรู้ด้านการประมง ฐานเรียนรู้ด้านพืชสวน ฐานเรียนรู้การผลิตยางพารามีคุณภาพ ฐานเรียนรู้ด้านหม่อนไหม ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำ ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ และฐานเรียนรู้การใช้เครื่องจักรในการดำนา รวมทั้งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาค

S__6414349_resize S__6414341_resize S__6414342_resize S__6414343_resize S__6414347_resize S__6414348_resize