วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นภอ.วังสะพุง เป็นประธานประชุม อชก.ส่วนอำเภอฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม ธกส.วังสะพุง โดยนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงทำหน้าที่เลขานุการ

S__4186121_resize

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นภอ.วังสะพุง เป็นประธานประชุม อชก.ส่วนอำเภอฯ ครั้งที่ 4/2560  ณ ห้องประชุม ธกส.วังสะพุง โดยนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงทำหน้าที่เลขานุการ

S__4186117_resize S__4186118_resize S__4186119_resize S__4186121_resize S__4186122_resize