วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพก.ชำนาญงานไปอมรมขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงฯ ที่.ศูยย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

143288_resize

วันที่ 5 มิถุนายน 2560  นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพก.ชำนาญงานไปอมรมขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงฯ ที่.ศูยย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

143293_resize 143287_resize 143288_resize 143289_resize