วันที่ 18 เมษายน 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการผลิต และขยายเชื้อไตรโคเด่อม่า ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

16280_resize

วันที่  18 เมษายน  2560 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่  ดำเนินการผลิต และขยายเชื้อไตรโคเด่อม่า  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

16282_resize 16280_resize 16281_resize