วันที่ 17 มีค.60 นางดวงใจ พรดุสิต จพก.ชำนาญงาน และนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอให้ดำเนินการจัดอบรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart framer) กิจกรรม การใช้เทคโลโลยี และอินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงการตลาด ณ ห้อง สนง.เกษตรอำเภอวังสะพุง

275979_resize

วันที่ 17 มีค.60 นางดวงใจ พรดุสิต จพก.ชำนาญงาน และนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอให้ดำเนินการจัดอบรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart framer) กิจกรรม การใช้เทคโลโลยี และอินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงการตลาด ณ ห้อง สนง.เกษตรอำเภอวังสะพุง

275982_resize 112025_resize 112028_resize 135160_resize 275979_resize 275980_resize