วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมเยี่ยมผู้พิการ/ผู้ยากจนตำบลโคกขมิ้น, ปากปวน, วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__21807108_resize

วันที่ 10 มีนาคม  2560 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมเยี่ยมผู้พิการ/ผู้ยากจนตำบลโคกขมิ้น, ปากปวน, วังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__21807108_resize S__21807109_0_resize