วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธี ส่งขบวนไปกราบพระบรมศพ. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลย์เดช. หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

S__2129934_resize

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธี ส่งขบวนไปกราบพระบรมศพ. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลย์เดช. หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

S__2129930_resize S__2129934_resize S__2129936_resize