26 มิ.ย.58 ตรวจเยี่ยมโครงการ

anigif32

วันที่  26  มิถุนายน  2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง   ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ตำบลวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย