วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ มอบหมายให้ นายทวัช มาตุ่นนวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมการช่วยเหลือเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2559/60 กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อแจกเอกสารและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ หอประชุมธรรมมาภิบาล อบต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง

123627_resize

วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2560  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  มอบหมายให้ นายทวัช  มาตุ่นนวส.ชำนาญการ  ร่วมประชุมการช่วยเหลือเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2559/60 กับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อแจกเอกสารและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ  หอประชุมธรรมมาภิบาล อบต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง

123630_resize 123627_resize 123628_resize 123629_resize