25 มิ.ย.58 จัดทำแปลงข้าว

anigif31

วันที่  25 มิถุนายน  2558 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับศูนย์ข้าวอุดรธานี ออกตรวจการจัดทำแปลงข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต ตำบลปากปวน   อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย