วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ มอบหมายให้ นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมการช่วยเหลือเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2559/60 กับผู้นำหมู่บ้านที่ประกาศภัย ต.ทรายขาว เพื่อแจกเอกสารและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ที่ทำการบ้านกำนัน ต.ทรายขาว

109190_resize

วันที่ 10  กุมภาพันธุ์ 2560  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  มอบหมายให้ นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาญการ  ร่วมประชุมการช่วยเหลือเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2559/60 กับผู้นำหมู่บ้านที่ประกาศภัย ต.ทรายขาว เพื่อแจกเอกสารและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ที่ทำการบ้านกำนัน ต.ทรายขาว

109193_resize 109189_resize 109190_0_resize 109190_resize 109191_resize 109192_resize