25 มิ.ย.58 ศูนย์ข้าวอุดร

anigif30

วันที่  25 มิถุนายน  2558 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับศูนย์ข้าวอุดรธานี ออกตรวจการจัดทำแปลงข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต ตำบลผาบิ้ง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย