วันที่ 18 มกราคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบให้ นายศักดิ์ศิริ รามศิริ ตรวจแปลงเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

809_resize

วันที่ 18 มกราคม 2560 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบให้ นายศักดิ์ศิริ รามศิริ ตรวจแปลงเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

812_resize 809_resize 810_resize