วันที่ 16 ม.ค. 60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตนอำเภอวังสะพุง เข้าอบรมหลักสูตรการวาดแปลงด้วยโปรแกรม Qgis ,geofarmer ,gisagro เพื่อใช้วาดแปลงพื้นที่ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย

S__3842075_resize

วันที่ 16 ม.ค. 60
นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตนอำเภอวังสะพุง เข้าอบรมหลักสูตรการวาดแปลงด้วยโปรแกรม Qgis ,geofarmer ,gisagro เพื่อใช้วาดแปลงพื้นที่ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย

S__3842077_resize S__3842074_resize S__3842075_resize S__3842076_resize