วันที่ 13 มกราคม 2560 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

1846_resize

วันที่ 13 มกราคม  2560 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมประชุม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

1848_resize 1846_resize 1847_resize