วันที่ 13 มกราคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี งบประมาณ 2560 ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพงุ จังหวัดเลย

94957_resize

วันที่ 13 มกราคม  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี งบประมาณ 2560 ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง  อำเภอวังสะพงุ  จังหวัดเลย

94957_resize 94955_resize113005_resize 112999_resize 113002_resize 113003_resize 113004_resize