วันที่ 12 มกราคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายเจ้าหน้าฯ เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเลย(พืชสวน)

112556_resize

วันที่ 12 มกราคม 2560 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายเจ้าหน้าฯ เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเลย(พืชสวน)

112556_resize 112551_resize94015_resize