นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุง ประธานอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอ(อชก.) ประชุมอนุมัติเงินกู้กองทุนหมุนเวียนฯครั้งที่ 1/2560 วันทึ่ 12 มกราคม 2560 ณ ธกส.วังสะพุงโดยนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอ เลขานุการ

S__2547721_resize

นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุง ประธานอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอ(อชก.) ประชุมอนุมัติเงินกู้กองทุนหมุนเวียนฯครั้งที่ 1/2560 วันทึ่ 12 มกราคม 2560 ณ ธกส.วังสะพุงโดยนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอ เลขานุการ

S__2547722_resize S__2547717_resize S__2547718_resize S__2547719_resize S__2547720_resize S__2547721_resize