วันที่ 11 มค.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น และนายวรวุทธ บัวลา นางตุ๊ พันยาประธาน ศพก.และเลขา ศพก.อ.วังสะพุง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายด้านการเกษตรในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 11 มค.60 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

111989_resize

วันที่ 11 มค.60 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น และนายวรวุทธ บัวลา นางตุ๊ พันยาประธาน ศพก.และเลขา ศพก.อ.วังสะพุง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายด้านการเกษตรในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 11 มค.60 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

111989_resize 111987_resize 111988_resize