วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมหารือ. การศึกษาดูงาน ศพก. ของเกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่. ร่วมกับ ศูนย์หม่อนไหมเฉลอมพระเกียรติเลย. ณ. สนง เกษตรอำเภอวังสะพุง.

99320_resize

วันที่ 7 ธันวาคม  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมหารือ. การศึกษาดูงาน ศพก. ของเกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่. ร่วมกับ ศูนย์หม่อนไหมเฉลอมพระเกียรติเลย. ณ. สนง เกษตรอำเภอวังสะพุง.

99320_resize 99318_resize 99319_resize