วันที่ 16 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เยี่ยม. กลุ่มเกษตรกรที่นำข้าวและผลผลิตการเกษตรมาจำหน่าย. ณ. ปั้ม. ปตท. อำเภอวังสะพุง. ตามนโยบายรัฐบาล. เพื่อช่วยเหลือชาวนา

S__15253539_resize

วันที่  16  พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  เยี่ยม. กลุ่มเกษตรกรที่นำข้าวและผลผลิตการเกษตรมาจำหน่าย. ณ. ปั้ม. ปตท. อำเภอวังสะพุง. ตามนโยบายรัฐบาล. เพื่อช่วยเหลือชาวนา

S__15253541_resize S__15007797_0_resize S__15007797_resize S__15007798_resize S__15253539 S__15253539_resize