วันที่ 14 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เยียมเยี่ยนเกษตรกร ผู้ปลูก ดาวเรืองตัดดอก ณ บ้านนำเจริญ ตำบลวังสะพุง จังหวัดลย

58859_resize

วันที่ 14 นายเนติ  ศรีอรรคพรหม  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เยียมเยี่ยนเกษตรกร ผู้ปลูก ดาวเรืองตัดดอก ณ บ้านนำเจริญ  ตำบลวังสะพุง  จังหวัดลย

58861_resize 58854_resize 58855_resize 58856_resize 58857_resize 58858_resize 58859_resize