วันที่ 6 ตค. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้ นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนการวาดแปลงด้วยโปรแกรมQgis โครงการปรับปรุง ทบก.59 เวลา 13.00 น. ณ กลุ่มยุธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__2375721_resize

วันที่ 6 ตค. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้ นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนการวาดแปลงด้วยโปรแกรมQgis โครงการปรับปรุง ทบก.59 เวลา 13.00 น. ณ กลุ่มยุธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__2375722_resize S__2375721_resize