วันที่ 6 ตุลาคม 59 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นัดประชุมทีมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติ และแจกชุดรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี59 เพื่อให้ผู้นำตรวจสอบรายชื่อ/พื้นที่การปลูกข้าวของเกษตรกรตำบลเขาหลวง เวลา 8.30 น. ณ อบต. เขาหลวง

S__2375719_resize

วันที่ 6 ตุลาคม  59 นายฑนวัฒน์   มะโนมัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  นัดประชุมทีมคณะทำงานระดับหมู่บ้าน เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติ และแจกชุดรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี59 เพื่อให้ผู้นำตรวจสอบรายชื่อ/พื้นที่การปลูกข้าวของเกษตรกรตำบลเขาหลวง เวลา 8.30 น. ณ อบต. เขาหลวง

S__2375719_resize S__2375718_resize