ว่ันที่ 12 ก.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีประกาศ นำ้ปะปาดื่มได้ โดยท่านผู้ว่าเป็นประธาน ณ. ห้องประชุมเทศบาลอมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__11640835_0_resize

ว่ันที่  12  ก.ย. 59 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมพิธีประกาศ นำ้ปะปาดื่มได้ โดยท่านผู้ว่าเป็นประธาน ณ. ห้องประชุมเทศบาลอมืองวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__11640838_resize S__11640835_0_resize S__11640836_resize S__11640837_resize