วันที่ 20 สิงหาคม 2559 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกตรวจแปลงนาข้าวเกษตรกรเดิดจากโรคไหม้ข้าว ตำบลวังสะพุง จังหวัดเลย

48091_resize

วันที่ 20 สิงหาคม  2559 นายเนติ  ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกตรวจแปลงนาข้าวเกษตรกรเดิดจากโรคไหม้ข้าว  ตำบลวังสะพุง  จังหวัดเลย

48089_resize 48090_resize 48091_resize