วันที่ 11 สิงหาคม 2559 สำนักงานการเศรษกิจการเกษตรที่3 พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการ ติดตามประเมินผล โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ปี2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการ และสมาชิกกลุ่มฯ ให้ความร่วมมือ ตอบแบบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่1 ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

165567_resize

วันที่ 11  สิงหาคม  2559  สำนักงานการเศรษกิจการเกษตรที่3   พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการ  ติดตามประเมินผล โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ปี2559   นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการ และสมาชิกกลุ่มฯ ให้ความร่วมมือ ตอบแบบสัมภาษณ์  ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่1 ต.ผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

165565_resize 165566_resize