วันที่ 25 ก.ค. 59 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ได้ร่วมประชุมรับทราบเรื่องการออกเสียงประชามติ (ร่างรัฐธรรมนูญ) ที่ โรงแรมใบบุญแกรน์ อ.เมืองจ.เลย

7782_resize

วันที่ 25  ก.ค. 59 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  ได้ร่วมประชุมรับทราบเรื่องการออกเสียงประชามติ (ร่างรัฐธรรมนูญ) ที่ โรงแรมใบบุญแกรน์ อ.เมืองจ.เลย

7784_resize 6965_resize 6989_resize 7781_resize 7782_resize 7783_resize