วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจติดตามโครงการฯ หมู่บ้านละ. สองแสน. ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__8364044_resize

วันที่  22  กรกฎาคม  2559  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ตรวจติดตามโครงการฯ หมู่บ้านละ. สองแสน. ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__8364045_resize S__8364035_resize S__8364036_resize S__8364037_resize S__8364038_resize S__8364039_resize S__8364040_resize S__8364041_resize S__8364042_resize S__8364043_resize S__8364044_resize