10 มิ.ย.58 ตรวจแปลง

anigif22

วันที่ 10 มิถุยายน 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจแปลงยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย