วันที่ 13 กค 59 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สนง.กษจ.เลย ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการ และการป้องกันศัตรูพืช และการตรวจสารพิษตกค้าง โดย รพ.สต.โคกขมิ้น ให้กับเกษตรกร กลุ่มโรงเรียนเกษตรกรบ้านกุดลัน ต.โคกขมิ้น ตามโครงการส่งเสริมมาตรฐานการเกษตรปลอดภัย ปี 2559 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตพืชผักอินทรีย์

59926_resize

วันที่ 13 กค 59 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สนง.กษจ.เลย ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการ และการป้องกันศัตรูพืช และการตรวจสารพิษตกค้าง โดย รพ.สต.โคกขมิ้น ให้กับเกษตรกร กลุ่มโรงเรียนเกษตรกรบ้านกุดลัน ต.โคกขมิ้น ตามโครงการส่งเสริมมาตรฐานการเกษตรปลอดภัย ปี 2559 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตพืชผักอินทรีย์

59933_resize 59925_resize 59926_resize 59927_resize 59928_resize 59929_resize 59930_0_resize 59930_resize 59931_0_resize 59931_resize 59932_resize