9 มิ.ย.58 ตรวจแปลงยางพารา

anigif21

วันที่ 9 มิถุยายน 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจแปลงยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย