วันที่ 11 ก.ค. 59 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมออกหน่วยบริการและจัดสถานีเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

177364_resize

วันที่ 11 ก.ค. 59 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมออกหน่วยบริการและจัดสถานีเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

177364_resize 177365_resize 177366_resize 177367_resize 177368_resize 177369_resize 177371_resize 177373_resize 177374_resize 177376_resize 177377_resize