วันที่ 30 มิ.ย. 59 นายฑวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามให้คำแนะนำในการใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคไหม้ในนาข้าว ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง เกษตรกรยืนยันว่าเชื้อราไตรโครเดอม่าสามารถช่วยให้กล้าข้าวฟื้นตัวขึ้นจริงหลังจากการฉีดพ่นฯ

S__1761286_resize

วันที่ 30 มิ.ย. 59  นายฑวัฒน์  มะโนมัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ติดตามให้คำแนะนำในการใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคไหม้ในนาข้าว ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง
เกษตรกรยืนยันว่าเชื้อราไตรโครเดอม่าสามารถช่วยให้กล้าข้าวฟื้นตัวขึ้นจริงหลังจากการฉีดพ่นฯ

S__1761286_resize S__1761282_resize S__1761283_resize S__1761285_resize