วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐ์กิจพอเพียง ฯ ของ กศน.ตำบลปากปวน ณ กศน.ประจำตำลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

140624_resize

วันที่ 13  มิถุนายน  2559 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐ์กิจพอเพียง ฯ ของ กศน.ตำบลปากปวน ณ กศน.ประจำตำลปากปวน  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

140632_resize 81258_resize 81259_resize 81260_resize 140624_resize 140625_resize