วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 วันที่4 ครั้งที่3 วิชาการแปรรูปสมุนไพร การทำชาใบหม่อน และน้ำลูกหม่อน โดยวิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย และการทำพิมเสนน้ำ โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวนเลย)

48056_resize

วันที่ 26  พฤษภาคม  2559   นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง   รุ่นที่5 วันที่4 ครั้งที่3 วิชาการแปรรูปสมุนไพร การทำชาใบหม่อน และน้ำลูกหม่อน โดยวิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย และการทำพิมเสนน้ำ โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวนเลย)

48052_resize 48053_resize 48054_resize 48055_resize48056_resize