วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง รุ่นที่5 วันที่3 ครั้งที่ 3 วิชาการผลิตชีวภัณป้องกันกำจัดศัตรูพืช (บิวเวอเรีย) โดยวิทยากร สนง.เกษตร อ.วังสะพุง

47546_resize

วันที่ 25  พฤษภาคม  2559   นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตาม อำนวยความสะดวกวิทยากร จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอวังสะพุง   รุ่นที่5 วันที่3 ครั้งที่ 3 วิชาการผลิตชีวภัณป้องกันกำจัดศัตรูพืช (บิวเวอเรีย) โดยวิทยากร สนง.เกษตร อ.วังสะพุง

48028_resize 47546_resize 47547_resize 47548_resize 47549_resize 47550_resize 47551_resize 47552_resize 47553_resize 48023_resize 48024_resize 48025_resize 48026_resize 48027_resize