วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจสอบต้นยางพาราที่วาตภัย ณ บ้านโนนงาน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

238674_resize

วันที่  25  พฤษภาคม  2559 นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจสอบต้นยางพาราที่วาตภัย  ณ บ้านโนนงาน  ตำบลผาน้อย  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

238675_resize 238672_resize 238673_resize 238674_resize